Pensionspuljer

Din pensionsopsparing kan være investeret i pensionspuljer.

Pensionsopsparing kan også været investeret via pensionspuljer. Vi laver ikke længere nye aftaler om pensionspuljer, men du kan godt fortsætte med at benytte pensionspuljer, hvis du allerede gør det. 

Attraktivt alternativ til pensionspuljer

Porteføljepleje er et godt alternativ til de traditionelle puljer. Her placerer vores investeringseksperter din opsparing ud fra dine ønsker til risiko og investeringshorisont. Det sikrer dig en fornuftig risikospredning og tæt overvågning af dine investeringer, uden at du selv skal gøre noget. 

Puljeopsparing sker på en indlånskonto, og du kan vælge mellem fem puljer, der investerer i forskellige former for værdipapirer – korte og lange obligationer, indeksobligationer, danske aktier og globale aktier. Hertil kommer en pulje for kontante midler.

Du kan senere ændre fordelingen mellem puljerne. Banken skal have skriftlig besked om ændringen med fem bankdages varsel. Du kan kun ændre puljevalg én gang om året uden om­kostninger. 

Vil du ændre din pulje?

Klik her

Du kan udmelde dig af pensionspuljerne med virkning fra den første bankdag i en måned. Banken skal have skriftlig besked om udmeldelsen med fem bankdages varsel.

Vil du opsige din pulje?

Klik her

Du kan vælge mellem fem puljer, der investerer i forskellige former for værdipapirer – korte og lange obligationer, indeksobligationer, danske aktier og globale aktier. Hertil kommer en pulje for kontante midler.

Kort og lang obligationspulje:
Puljerne investerer i danske nominelle obligationer samt i guldrandede obligationer denomineret i EUR – men ikke i obligationer, der har status som supplerende kapital i et selskab. Investeringspolitikken i den korte obligationspulje sigter mod at opnå et forholdsvis stabilt afkast. Midlerne i puljen for korte obligationer kan investeres i værdipapirer med en kortere eller længere varighed, så længe den samlede optionsjusterede varighed maksimalt udgør tre år. Kursudsvingene fra periode til periode vil derfor være begrænsede. Afkastet i den lange obligationspulje forventes på langt sigt at være noget højere. Der investeres fortrinsvis i obligationer med mellemlang og lang restløbetid. Afkastet vil dog være svingende i takt med kursudsvingene på markedet, der er større, jo længere restløbetiden er. Ved kraftige kursfald kan der forekomme perioder med negativt afkast.

Indeksobligationspulje:
Puljen investerer i danske og udenlandske indeksobligationer. I puljen stræbes mod at opnå et stabilt og højt realt afkast. Afkastet vil dog variere fra periode til periode på grund af kursudsving. Ved kraftige kursfald kan der forekomme perioder med negativt afkast.

Dansk aktiepulje:
Puljen investerer i aktier udstedt af selskaber, der er noteret på OMX Den Nordiske Børs – København. Der kan også investeres i tegnings- og aktieretter. Investeringspolitikken i puljen er langsigtet. På langt sigt vil afkastet formentlig være højere end afkastet af investering i obligationer. På kort sigt kan afkastet i de enkelte år svinge meget, og år med negativt afkast kan forekomme.

Global aktiepulje:
Puljen investerer i aktier udstedt af selskaber, som er noteret på anerkendte fondsbørser. Der vil således kunne forekomme danske aktier i puljen. Der kan også investeres i tegnings- og aktieretter. Investeringspolitikken og forventningerne til afkastet er som beskrevet ovenfor under ”Dansk aktiepulje”. Investeringsrisikoen må dog forventes at være mindre, fordi investeringerne spredes over flere aktiemarkeder.

Kontantpulje:
Puljen forrentes ligesom pensionsmidler, der står på en almindelig konto. Der beregnes ikke administrationsgebyr for den del af en puljekonto, der er tilmeldt kontantpuljen.

Generelt for puljerne
For alle puljerne (dog ikke kontantpuljen) gælder, at der endvidere kan investeres i beviser i investeringsforeninger eller specialforeninger med samme investeringsformål som den enkelte pulje. Som hovedregel vil alle pengene i puljerne være investeret. Som følge af de løbende indbetalinger og af hensyn til eventuelle udbetalinger vil en mindre del af puljerne dog blive holdt kontant. I perioder vil en større del af midlerne kunne holdes kontante, hvis det skønnes at være fordelagtigt. Som følge af kursbevægelser kan puljernes resultat variere betydeligt fra år til år, og der kan forekomme år, hvor afkastet er negativt.

Ændring af puljevalg
Du kan ændre fordelingen mellem puljerne med virkning fra den første bankdag i en måned. Banken skal have skriftlig besked om ændringen med fem bankdages varsel. Du kan kun ændre puljevalg én gang om året uden omkostninger. Herefter koster det 250 kr. pr. gang.

Ved din død ophæves dine pensionskonti automatisk, og dermed ophæves din tilmelding til pensionspuljerne også.

Afkast
Der opstilles selvstændige regnskaber for puljerne. Afkastet opgøres hver måned som summen af kursændringer over måneden på værdipapirerne i puljen med tillæg af det løbende afkast i måneden. Din andel af en måneds puljeafkast beregnes ud fra, hvor stor en andel af puljens samlede investeringer der tilhører dig.

Tilskrivning af puljeafkast
Afkastet sættes ind på din konto i midten af januar hvert år, når puljeafkastet for december måned er opgjort. Et eventuelt negativt afkast trækkes på din konto.

Skat
Du skal betale skat af afkastet – det kaldes pensionsafkastskat. Pensionsafkastskatten er på 15,3 pct. Hvis afkastet er negativt i et indkomstår, modregnes den heraf følgende negative skat i det følgende års positive skat. Den samlede skat af pensionsafkastet beregnes ultimo hvert år for afkast tilskrevet i indkomståret (kalenderåret). Den beregnede skat hæves på din konto medio januar.

Information
Fire gange om året informerer banken om puljernes afkast i det seneste kvartal på lpb.dk. Ved årets udgang sender banken dig en årsopgørelse med information om dine puljers resultater i årets løb og om deres sammensætning.

Ejerforhold
De værdipapirer, der indgår i puljerne, tilhører banken. Men afkastet fra værdipapirerne tilfalder dig og ikke banken, idet det formidles videre som forrentning af de indskudte midler, der jo tilhører dig. De værdipapirer, der indgår i puljerne, holdes adskilt fra bankens øvrige beholdning af værdipapirer.

Ændringer
Banken kan ændre disse retningslinjer for pensionspuljerne – herunder gebyrerne – med en måneds varsel til den første i en måned. De nye retningslinjer udsendes til de kunder, der er tilmeldt pensionspuljerne. Du kan altid se de seneste retningslinjer og gebyrer på lpb.dk.