Afkastet af investeringsaktiver slår markedet, mens resultatet af de samlede aktiver er præget af omtegningen.

Lægernes Pensionskasse har igennem 2012 opnået et afkast på 14 pct. på de børsnoterede investeringsaktiver. Det er et merafkast på 2,4 pct. i forhold til et tilsvarende markedsindeks - også kaldet det strategiske benchmark.

Fra 2000 til 2012 har pensionskassen haft et merafkast af de børsnoterede investeringsaktiver på 1,7 pct.point årligt i forhold til det strategiske benchmark - vel at mærke efter at samtlige omkostninger er trukket fra.

Afkastet af de samlede investeringsaktiver, der indeholder både børsnoterede og ikke-børsnoterede aktiver blev på 12,5 pct. (opgjort som N1).

For de samlede aktiver var 2012 et atypisk år. Afkastet er nemlig præget af den pensionsomtegning, som pensionskassen gennemførte midt på året, hvor omkring halvdelen af formuen, 32 mia. kr., blev omlagt fra renteafdækning til almindelige investeringsaktiver. Da renten er fortsat med at falde i årets løb, har vi derfor ikke kunnet notere samme gevinst som de pensionskasser, der fortsat har mange garanterede ordninger med renteafdækning. Hertil kommer, at den positive udvikling, der prægede børsnoterede investeringsaktiver i 2012, var mest markant i begyndelsen af året, mens pensionskassens formue stadig var bundet til garantierne og ikke kunne investeres frit. Afkastet af de samlede aktiver (N1), som også omfatter renteafdækningsaktiver til sikring af garantierne, blev derfor på 8,4 pct. i 2012.

Resultatet er som nævnt påvirket af, at pensionskassen i begyndelsen af året havde relativt få børsnoterede investeringsaktiver. I 2012 har vi derfor ikke fået fuld effekt af, at formuen nu fortrinsvis kan placeres i investeringsaktiver, hvor vi i 2012 - og historisk - har opnået høje afkast.

Kontorenten fastholdt på 4 pct.

Ved at gå bort fra de traditionelle garanterede pensionsordninger, risikerer Lægernes Pensionskasse ikke længere at få store tab på renteforsikringer, når renten stiger. Siden årsskiftet 2013 er renteudviklingen vendt, og renten er steget med 0,2 pct.point.

Langt størstedelen af pensionsformuen er nu investeret på markedsrentelignende vilkår med det ene formål at opnå højt afkast. Medlemmernes ordninger har fortsat indbygget en garanti, der sikrer, at pensionen ikke kan blive nedsat, hvis afkastet er negativt.

I de nye ordninger bliver kontorenten i 2013 på 4 pct., hvilket er den samme som året før.