Valg af delegerede

Generalforsamling 2021 afholdes 16. april 2021 kl. 13 i København.

Delegerede til generalforsamlingen i Lægernes Pension skal vælges blandt medlemmerne. Generalforsamlingen består af højst 125 delegerede, der vælges for et år ad gangen med virkning fra 15. februar i valgåret.

For at blive valgt som delegeret til generalforsamling 2021 skal du være medlem af Lægernes Pension pr. 31. december 2020. Du skal være medlem af Lægernes Pension den dag generalforsamlingen afholdes for at kunne deltage på mødet.

Vi skal modtage besked om din opstilling senest den 8. januar 2021.

Du stiller op som delegeretkandidat ved at benytte linket til højre her på siden. Linket er aktivt fra 1. oktober 2020. Læs mere om opstilling og valg af delegerede herunder.

Valg af delegerede sker efter den såkaldte listevalgsmetode. Denne metode indebærer, at en kandidat kun kan opstille på én liste.

En kandidatliste skal være underskrevet af mindst 25 stemmeberettigede stillere samt af listens kandidater. En kandidat er som udgangspunkt samtidig stiller for den kandidatliste, vedkommende opstiller på. En stiller kan dog kun underskrive for én kandidatliste.

Hvad skal kandidatlisten indeholde?
En kandidatliste skal for kandidater og stillere indeholde

  • navn
  • cpr-nr.
  • e-mailadresse.

Flere kandidatnavne på listen
Hvis der er flere kandidatnavne på én liste, skal det også klart fremgå, om den enkelte liste er opstillet sideordnet eller prioriteret (læs om opstillingsform nedenfor).

Hvordan og hvornår skal en kandidatliste anmeldes? 
For at opstille som kandidat, skal man udfylde en kandidatliste digitalt. Benyt linket til højre her på siden. Listen skal være modtaget i Lægernes Pension senest den 8. januar 2020 for at være gyldig.

Opstillingsform
Ved sideordnet opstilling fordeles listestemmerne forholdsmæssigt mellem kandidaterne. Ved opstilling i prioriteret rækkefølge fordeles listestemmerne på kandidater, så den, der står øverst på listen, får listestemmerne, indtil vedkommende har modtaget tilstrækkelige stemmer til at kunne vælges. Herefter går eventuelle yderligere listestemmer til den næste på listen osv.

Største brøks metode
Ved anvendelsen af største brøks metode fordeles pladserne som delegeret ved at dividere listens stemmetal med det antal stemmer, der skal til for at blive valgt som delegeret. Det antal stemmer, der skal til for at blive valgt som delegeret, udgør afgivne stemmer i alt divideret med det maksimale antal delegerede, dvs. 125. Listen får herefter tildelt det antal delegerede, listens stemmetal berettiger til. Eventuelle overskydende listestemmer opgøres som en brøk bestående af listens overskydende stemmer divideret med det antal stemmer, der skal til for at blive valgt som delegeret, jf. ovenfor. De lister, der har de største brøker, får de resterende pladser - dvs. op til 125 delegerede. Ved enhver stemmelighed foretages lodtrækning.

Hver kandidat eller kandidatliste har ret til at bruge Lægernes Pension hjemmeside til at præsentere sig selv i en periode op til valget. 

Lægernes Pension vil kunne modtage præsentationerne i perioden fra den 1. november 2020 til den 8. januar 2021, og præsentationerne vil løbende blive tilgængelige på hjemmesiden.

Valg med afstemning
Opstiller der flere end 125 kandidater, skal der afholdes elektronisk valg. For at kunne stemme skal man være medlem af Lægernes Pension på afstemningstidspunktet. Hvert medlem har en stemme. De kandidater, der får flest stemmer beregnet efter største brøks metode, er valgt (læs mere om metoden nedenfor). Man ser på kandidatlisternes stemmeantal og ikke på, hvilke kandidater krydsene er sat ud for på listen.

På baggrund heraf afgør man, hvor mange pladser som delegeret hver liste skal have. Når antallet af pladser som delegeret er fordelt på lister, fordeles den enkelte listes pladser på kandidaterne. Denne fordeling afhænger af, om kandidaterne på listen er opstillet som sideordnede eller i prioriteret rækkefølge.

Hvis der er stemmelighed mellem to eller flere lister og/eller mellem de opstillede på de enkelte lister, afgør man valget mellem disse ved lodtrækning, som pensionskassens statsautoriserede revisor står for.

Valg uden afstemning
Hvis der kun opstilles det antal kandidater, der kan vælges som delegerede, eller færre, skal der ikke holdes afstemning. De opstillede kandidater er valgt uden afstemning og udgør delegerede til pensionskassens generalforsamling.