Ansvarlig investering

Det er Lægernes Pensions opgave at sørge for, at Danmarks læger får det størst mulige afkast af deres pensionsopsparing. Vi har også et samfundsmæssigt ansvar for at opføre os socialt ansvarligt. Derfor har vi en politik for socialt ansvarlige investeringer (SRI-politik).

SRI-politikken beskriver grundlaget for vores vurderinger af aktier, virksomhedsobligationer og statsobligationer. Desuden beskriver den rammerne for aktivt ejerskab og stemmeretspolitikken.

SRI-politikken opdateres mindst en gang om året. Du finder politikken fra de seneste år nederst her på siden.

Aktivt ejerskab er en del af Lægernes Pensions SRI-politik. I stedet for at sælge en virksomhed, der ikke umiddelbart lever op til vores SRI-politik, kan det være hensigtsmæssigt at gå i dialog med virksomheden for at få rettet op på problematiske forhold. Det gør det også muligt at fremsætte krav om opretning på virksomhedernes generalforsamling. At sælge aktien og sætte den på "negativlisten" sker først, når alle øvrige muligheder vurderes udtømt.

Den praktiske udførelse af Lægernes Pensions SRI-politik og aktive ejerskab sker på følgende måde:

 • Konsulentfirmaet ISS-Ethix bistår Lægernes Pension med at overvåge og sikre, at vores investeringer er i overensstemmelse med SRI-politikken
 • Konsulentfirmaet ISS-Ethix bistår os – ofte i samarbejde med andre ligesindede investorer - med at udøve aktivt ejerskab
 • Der er i flest mulige af vores aftaler om forvaltning af aktieporteføljer indarbejdet retningslinjer, som sikrer, at Lægernes Pension har retslig mulighed for at udøve aktivt ejerskab
 • Der anvendes en negativliste for aktier og virksomhedsobligationer samt en negativlisten for lande, som Lægernes Pension ikke ønsker at investere i.

SRI-politikken tager udgangspunkt i Danmarks officielle politik over for konkrete lande og selskaber. Det vil sige de krav, som danske myndigheder og anerkendte internationale organisationer har vedtaget, og som er tiltrådt af Danmark.

FN´s Global Compact-principper er rettesnoren for SRI-politikken inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. 

SRI-politikken bestemmer, at der så vidt muligt ikke investeres i selskaber,

 • der ikke bestræber sig på at overholde grundlæggende menneskerettigheder (ILO´s konventioner om ikke at udnytte børnearbejde, ikke at anvende tvangsarbejde, ikke at diskriminere mellem kønnene på arbejdspladsen og at respektere foreningsfrihed)
 • der ikke overholder national miljø- og antikorruptionslovgivning
 • der modarbejder nødvendige tiltag (lovgivning), der har sigte mod at indfri den globale klimaaftale
 • der producerer klyngebomber, antipersonel landminer eller kemiske og biologiske våben
 • der er involveret i atomvåben, fra de lande, der ikke har underskrevet FN’s traktat om ikke-spredning af kernevåben
 • der har tobaksproduktion som hovedaktivitet. Dette gælder også selskaber, der har e-cigaretter som hovedaktivitet.


SRI-politikken bestemmer, at der ikke investeres i statsobligationer udstedt af lande,

 • som er underlagt finansielle sanktioner, som er tiltrådt af Danmark, mod landet eller de aktuelt ledende personer i landet
 • der enten ikke opfylder eller ikke arbejder for at opfylde internationale anerkendte principper for god regeringsførelse, demokrati, menneskerettigheder politiske og civile rettigheder, sociale forhold, korruption og miljø.

Lægernes Pension var indtil 2014 medlem af den FN-støttede organisation PRI, der har opstillet en række principper for ansvarlige investeringer. Sammen med en række danske pensionskasser udmeldte Lægernes Pension sig af PRI som konsekvens af, at PRI ændrede sin ledelses- og styringsform, hvor medlemmernes indflydelse blev reduceret.

Lægernes Pension følger fortsat PRI-principperne.

Tidligere PRI-besvarelser

2012

2011   

2010