Ansvarlige investeringer

Lægernes Pension er opmærksom på de forventninger, som lægerne har til formueforvaltningen. Det er vores opgave at sørge for, at Danmarks læger får det bedst mulige afkast af deres pensionsopsparing samtidig med, at vi investerer ansvarligt. Vi ser ingen modsætninger mellem de to forhold. Investeringer i selskaber, der udviser ansvarlighed, er ofte med til at øge den forventede langsigtede selskabsværdi.

Vi har en politik for ansvarlige investeringer (RI-politik), der beskriver grundlaget og retningslinjerne for vores vurderinger af aktier, virksomhedsobligationer og statsobligationer. Desuden beskriver den rammerne for aktivt ejerskab herunder dialog med porteføljeforvaltere og selskaber, principperne for eksklusion og stemmeretspolitikken.

RI-politikken opdateres mindst én gang om året. Du finder den nederst her på siden. 

Aktivt ejerskab er en del af Lægernes Pensions RI-politik. Dette er en effektiv måde at påvirke både porteføljeforvaltere og selskaber i retningen af vores RI-politik. Vi starter derfor ikke med at sælge en virksomhed, der ikke umiddelbart lever op til vores RI-politik. Vi går i stedet i første omgang i dialog med virksomheden for at få rettet op på problematiske forhold. Det gør det også muligt at fremsætte krav om opretning på virksomhedernes generalforsamling. At sælge aktien og sætte den på "negativlisten" sker først, når alle øvrige muligheder vurderes udtømt.

Den praktiske udførelse af Lægernes Pensions RI-politik og aktive ejerskab sker på følgende måde:

 • Lægernes Pension er i løbende dialog med de valgte porteføljeforvaltere om deres understøttelse og praktiske implementering af den globale klimaaftale i fx de finansielle analyser
 • Konsulentfirmaet ISS-Ethix bistår os med at:
  • overvåge selskaber for brud på internationalt anerkendte normer og dermed vores RI-politik
  • etablere dialog med selskaber omkring problematiske forhold i samarbejde med andre ligesindede investorer
  • overvåge lande for status og udviklingen i borgernes sociale forhold og rettigheder samt regeringsførelse.
 • Lægernes Pension er medlem af IIGCC, der arbejder for at fremme omstillingen til lav-emissionssamfund, og som fx går i dialog med brancheorganisationer og konkrete selskaber i forhold til understøttelse af den globale klimaaftale.
 • Der anvendes en negativliste for aktier og virksomhedsobligationer samt en negativliste for lande, som Lægernes Pension ikke ønsker at investere i. 

Lægernes Pension følger fra 2017 Anbefalingerne for aktivt Ejerskab fra Komiteen for God Selskabsledelse. Læs vores redegørelse for aktivt ejerskab


  RI-politikken tager udgangspunkt i Danmarks officielle politik over for konkrete lande og selskaber. Det vil sige de krav, som danske myndigheder og anerkendte internationale organisationer har vedtaget, og som er tiltrådt af Danmark.

  FN´s Global Compact-principper er rettesnoren for RI-politikken inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

  RI-politikken bestemmer, at der så vidt muligt ikke investeres i selskaber,

  • der ikke bestræber sig på at overholde grundlæggende menneskerettigheder
  • der ikke bestræber sig på at overholde ILO´s konventioner om:
   • ikke at udnytte børnearbejde
   • ikke at anvende tvangsarbejde
   • ikke at diskriminere mellem kønnene på arbejdspladsen
   • ikke at respektere retten til foreningsfrihed
  • der ikke bestræber sig på at overholder internationale regler og normer for
   • anti-korruption
   • bestikkelse
   • klima og miljø
  • der modarbejder indfrielsen af den globale klimaaftale
  • der er involveret i produktionen af klyngebomber, antipersonel miner, kemiske eller biologiske våben
  • der er involveret i produktionen af atomvåben fra de lande, der ikke har underskrevet FN’s traktat om ikke-spredning af kernevåben
  • der er involveret i produktion af tobak eller tobaksprodukter eller har betydelig indtægt relateret til service eller distribution af tobak eller tobaksprodukter
  • der er involveret i leverancer af stoffer til anvendelse i henrettelser.


  RI-politikken bestemmer, at der ikke investeres i statsobligationer udstedt af lande,

  • som er underlagt finansielle sanktioner, som er tiltrådt af Danmark, mod landet eller de aktuelt ledende personer i landet
  • der enten ikke opfylder eller ikke arbejder for at opfylde internationale anerkendte principper for god regeringsførelse, demokrati, menneskerettigheder politiske og civile rettigheder, sociale forhold, anti-korruption og miljø.

  Lægernes Pension var indtil 2014 medlem af den FN-støttede organisation PRI, der har opstillet en række principper for ansvarlige investeringer. Sammen med en række danske pensionskasser udmeldte Lægernes Pension sig af PRI som konsekvens af, at PRI ændrede sin ledelses- og styringsform, hvor medlemmernes indflydelse blev reduceret.

  Lægernes Pension følger fortsat PRI-principperne.

  Tidligere PRI-besvarelser

  2012

  2011   

  2010