Investeringsporteføljer

Lægernes Pension investerer pensionsformuen i forskellige investeringsaktiver. Hvordan investeringen rent faktisk fordeler sig afhænger af, hvilken pensionsordning du har. 

Her kan du se fordelingen for de to obligatoriske pensionsordninger, hvor den ene er med garanti (gammel ordning) og den anden har betinget garanti (ny ordning). Du kan også se, hvordan vi investerer pengene, hvis du sparer ekstra op på en Supplerende Livrente.

Fordeling af investeringsaktiver i pensionsordning med betinget garanti

31. marts 2022

Aktuel fordeling i procent

Benchmark

Stats- og realkreditobligationer 22,4 27,4
Investment grade obligationer 0,3 2,0
High-yield obligationer 13,4 10,9
Emerging markets obligationer 9,7 9,7
Globale aktier (developed markets) 24,2 26,2
Emerging markets aktier 6,1 5,3
Private Equity 4,7 4,8
Intrastruktur 4,9 4,8
Ejendomme 8,6 8,1
Hedgefonde 5,7 0,8

Investeringsaktiver i alt

100,0 100,0

Den aktuelle sammensætning af investeringsaktiver er holdt op imod den strategiske sammensætning af aktiver, som er vedtaget af bestyrelsen (kaldet benchmark). Afvigelser fra det strategiske benchmark forekommer inden for visse grænser, hvis det vurderes fordelagtigt ud fra et investeringsmæssigt synspunkt.

Der anvendes gearing i form af derivater. Den aktuelle gearing af investeringsaktiver er 25,2 pct. Gearing af strategisk benchmark er 24,0 pct.

Fordeling af investeringsaktiver i pensionsordning med garanti 

31. marts 2022

Aktuel fordeling i procent

Benchmark

Stats- og realkreditobligationer 92,7 89,1
Investment grade obligationer 0,0 0,3
High-yield obligationer 1,3 1,6
Emerging markets obligationer 0,9 1,5
Globale aktier (developed markets) 2,3 3,9
Emerging markets aktier 0,6 0,8
Private Equity 0,4 0,7
Intrastruktur 0,5 0,7
Ejendomme 0,8 1,2
Hedgefonde 0,5 0,1

Investeringsaktiver i alt

100,0 100,0

Den aktuelle sammensætning af investeringsaktiver er holdt op imod den strategiske sammensætning af aktiver, som er vedtaget af bestyrelsen (kaldet benchmark). Afvigelser fra det strategiske benchmark forekommer inden for visse grænser, hvis det vurderes fordelagtigt ud fra et investeringsmæssigt synspunkt.

Fordeling af investeringsaktiver i Supplerende Livrente  

31. marts 2022

Aktuel fordeling i procent 

Benchmark

Stats- og realkreditobligationer 22,4 27,4
Investment grade obligationer 0,3 2,0
High-yield obligationer 13,4 10,9
Emerging markets obligationer 9,7 9,7
Globale aktier (developed markets) 24,2 26,2
Emerging markets aktier 6,1 5,3
Private Equity 4,7 4,8
Intrastruktur 4,9 4,8
Ejendomme 8,6 8,1
Hedgefonde 5,7 0,8

Investeringsaktiver i alt

100,0 100,0

Den aktuelle sammensætning af investeringsaktiver er holdt op imod den strategiske sammensætning af aktiver, som er vedtaget af bestyrelsen (kaldet benchmark). Afvigelser fra det strategiske benchmark forekommer inden for visse grænser, hvis det vurderes fordelagtigt ud fra et investeringsmæssigt synspunkt.

Stats- og realkreditobligationer

Stats- og realkreditobligationer fra lande med høj kreditvurdering. Investeringerne foretages primært i Danmark.

Investment grade obligationer

Obligationer udstedt af virksomheder med høj kreditvurdering. Investeringerne foretages primært i USA og Europa.

High-yield obligationer

Obligationer udstedt af virksomheder med lav kreditvurdering. Investeringerne foretages primært i USA og Europa.

Emerging markets obligationer

Statsobligationer fra lande med lav kreditvurdering, eksempelvis Brasilien og Mexico.

Globale aktier

Børsnoterede aktier fra lande med højt udviklede kapitalmarkeder, eksempelvis USA, Vesteuropa og Japan.

Emerging markets aktier

Børsnoterede aktier fra lande uden højt udviklede kapitalmarkeder, eksempelvis Kina og Indonesien.

Private equity

Ikke-børsnoterede aktier. Investeringerne foretages primært i USA og Europa.

Infrastruktur

Investeringer i industrianlæg, energiproduktion, distribution mv., eksempelvis vindmølleparker og gasledninger. Investeringerne foretages primært i Europa og USA.

Ejendomme

Investeringer i ejendomme til eksempelvis bolig, kontor og detail. Investeringerne foretages primært i Danmark og det øvrige Europa.

Værdiansættelse af ikke-børsnoterede illikvide aktiver er forbundet med en vis usikkerhed. Det skyldes, at værdiansættelsen efter køb og indtil evt. salg foretages ud fra modeller, fordi der ikke findes et likvidt marked for disse investeringer som fx aktiemarkedet. Brancheorganisationen Forsikring og Pension har derfor opstillet retningslinjer for værdiansættelse inden for disse punkter:

  • hyppighed
  • væsentlighed og proportionalitet
  • konsistens
  • efterprøvning
  • offentliggørelse.

I Lægernes Pension er værdiansættelse forankret i Økonomiafdelingen. Investeringerne er generelt foretaget gennem fonde. Værdiansættelsen opdateres løbende, når rapporteringen modtages fra fondene.

Hyppighed
Hver måned rapporterer Investeringsafdelingen, om de anser værdiansættelserne som retvisende, eller om noget bør undersøges nærmere. Desuden informeres om forhold vedrørende værdiansættelsen, som investeringsafdelingen vurderer, at økonomiafdelingen bør få kendskab til. Der er valgt månedlig rapportering, da pensionskassens medlemmer har gennemsnitsrenteprodukt med månedlig rentetilskrivning, og hvor der stort set ingen genkøb eller ind- og udtrædelser er.

Tilsvarende holder værdiansættelsesgruppen månedlige møder, hvor Økonomiafdelingen kan få ny information fra bl.a. Investeringsafdelingen, finansdirektøren og Risikofunktionen. Fondenes rapportering om værdiansættelse kommer med en vis forsinkelse. Det er derfor et hovedpunkt på mødet, om en værdiansættelse bør justeres i forhold til den efterfølgende udvikling i relevante børsnoterede indeks. Direktionen godkender alle beslutninger af justeringer til fondenes værdiansættelser og alle interne værdiansættelser.

Væsentlighed og proportionalitet
Når det gælder risikostyring, er det relevant at se på værdiansættelse hyppigere end månedsvis. Hvis der er forhold af større karakter, rapporterer Investeringsafdelingen derfor umiddelbart til Økonomiafdelingen, ligesom Økonomiafdelingen også reagerer umiddelbart. Værdiansættelsesgruppen mødes ligeledes ekstraordinært, hvis situationen kræver det. Det gælder fx forhold, som udviklingen på aktiemarkederne i forbindelse med Covid-19 i marts 2020.

Konsistens
Lægernes Pension benytter som udgangspunkt altid  samme metode til værdiansættelse over en investerings levetid. En evt. ændring vil være velbegrundet i forhold til en mere retvisende værdiansættelse, hvor ændringer i principper også vil fremgå af SFCR rapporten (Rapport om solvens og finansiel situation).

Efterprøvning
Som nævnt ovenfor efterprøves en værdiansættelse som udgangspunkt, når Investeringsafdelingen eller Økonomiafdelingen ikke anser den som retvisende. Det understøttes bl.a. af backtesting mellem værdiudviklingen af disse aktiver og relevante børsnoterede indeks eller lignende. Baggrunden for, at en værdiansættelse ikke anses for retvisende, skyldes ny relevant information siden sidste rapporteret værdiansættelse, hvilket kan være alt fra eksternt bud på en underliggende investering i en fond til store udsving på de finansielle markeder.

Offentliggørelse
En detaljeret version af disse retningslinjer fremgår af SFCR rapporten, der på visse områder henviser til årsrapporten.

Læs mere og hent dokumenter her