Differentierede kontorenter

Model for differentierede kontorenter
Som konsekvens af det generelt faldende renteniveau indførte Lægernes Pension med virkning fra den 1. januar 2007 differentierede kontorenter for pensionsordningerne.

Lægernes Pensions formue investeres forskelligt, alt efter om de bagvedliggende pensionsordninger er med eller uden ydelsesgarantier. Aktiverne kan - og vil typisk - give forskelligt afkast, og det bør afspejles i din pensionsordning. Differentierede kontorenter sikrer en mere retfærdig fordeling af afkastet, fordi du får tildelt det afkast, der svarer til den måde, som netop din pensionsordning er investeret på.

Hvilke kontorentegrupper er du med i?
I perioden fra 2007-2010 har Lægernes Pension haft 10 forskellige kontorentegrupper med hver sin kontorente, hvortil kommer livrenteafdelingen og Lægernes Enkekasse. 

Fra og med 2011 gælder nye regler fra Finanstilsynet (ny kontributionsbekendtgørelse) og derfor blev kontorentegrupperne yderligere opdelt til over 20 forskellige kontorentegrupper. Du har andel i en eller flere kontorentegrupper afhængigt af, hvor længe du har været medlem og indbetalt pensionsbidrag. Din kontorente er derfor et vejet gennemsnit af kontorenten i de pågældende grupper. Medlemmer, der er optaget før 1. april 1987 og ikke har omtegnet i 2009, 2012 eller 2015, er typisk med i 6 kontorentegrupper. Medlemmer, der er optaget 1. juli 1999 og derefter eller som har omtegnet, er typisk med i én kontorentegruppe, nemlig den med en grundlagsrente på 0 pct. og betinget garanti.

Det er således først og fremmest grundlagsrenten og den type garanti, der er knyttet til din pensionsordning, der afgør, hvordan din pensionsordning er fordelt på de enkelte kontorentegrupper.