Sådan sker indbetalingen

Indbetalingerne til Lægernes Pension kaldes for dit pensionsbidrag og sker som regel automatisk. Det afhænger dog af din ansættelsesform.

Ansat under kollektiv overenskomst
Hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst, er det obligatorisk at betale bidrag til Lægernes Pension, og vi modtager automatisk pensionsbidrag for dig.

Det gælder fx, hvis du er reservelæge, 1. reservelæge, overenskomstansat afdelings- eller overlæge, og i mange tilfælde også, hvis du er tjenestemand. For tjenestemænd er der tale om en supplerende indbetaling ved siden af den pension, tjenestemændene optjener i tjenestemandssystemet.

Herudover kan du, som supplement til den obligatoriske indbetaling, i de fleste tilfælde indbetale privat op til opfyldningsfradraget. Du har også mulighed for at indbetale til en ekstra livrente.

Praktiserende læge eller speciallæge
Hvis du er alment praktiserende læge eller praktiserende øjenlæge eller øre-, næse-, og halslæge, er pensionsbidraget også obligatorisk. I de tilfælde er det regionerne, der forestår indbetalingerne af pensionsbidraget, og du skal ikke foretage dig noget.

Herudover kan du, som supplement til den obligatoriske indbetaling, i de fleste tilfælde indbetale privat op til opfyldningsfradraget. Du har også mulighed for at indbetale til en ekstra livrente.

Anden form for ansættelse
Du kan godt indbetale til en pensionsordning i Lægernes Pension, selv om du har en anden form for ansættelse.

Medlemsbidraget er det beløb, som medlemmernes pensionsdækning skal beregnes ud fra. Det ændres som regel hvert år og er forskelligt i de forskellige medlemsgrupper, så det så vidt muligt afspejler de pensionsindbetalinger, der foretages. Det pensionsbidrag, du indbetaler af din løn, er typisk ikke identisk med medlemsbidraget, da medlemsbidraget beregnes ud fra en forventet anciennitet og er fastsat med et til to års forsinkelse. Det forventede medlemsbidrag fremgår af pensionsoversigten og i oversigten Medlemsbidrag nedenfor. I Min pension under Indbetalinger vises, om der er indbetalt mere eller mindre end det fastsatte medlemsbidrag. Forskellen bliver udlignet ved op- eller nedskrivninger af pensionen. 

Medlemsbidraget fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra Lægernes Pensions bestyrelse. Reguleringen af medlemsbidraget sker i overensstemmelse med udviklingen i de overenskomstmæssige pensionsbidrag og i lønnen siden sidste regulering. 

Hvis indbetalingerne til Lægernes Pension stopper – fx hvis du holder orlov eller får et nyt job, hvor det ikke er obligatorisk, at der indbetales til Lægernes Pension ­– kan du alligevel godt fortsætte som bidragsbetalende medlem af Lægernes Pension.

Bidragsfri dækning

Når indbetalingerne stopper, overgår du automatisk til det, vi kalder bidragsfri dækning. Det er en ordning, hvor du har stort set samme pensiondækning som hidtil. Til gengæld bliver prisen for at have dækningerne trukket fra det beløb, du har opsparet i Lægernes Pension. Bidragsfri dækning er derfor kun velegnet i kortere perioder.

Hvilende medlem

Hvis ikke du begynder at indbetale til Lægernes Pension igen efter en periode med bidragsfri dækning, bliver du hvilende medlem. Hvilende medlemskab betyder, at din pension nu kun beregnes ud fra, hvad du hidtil har indbetalt i bidrag.

Normalt er pensionen baseret på, at du indbetaler til Lægernes Pension, helt frem til du går på pension. Derfor er den pension, du kan få som hvilende medlem, mindre end den hidtil har været.

Hvis du igen vil begynde at indbetale til Lægernes Pension, skal du i mange tilfælde give os nye helbredsoplysninger.

Læs mere og hent dokumenter her