Behandling af personoplysninger

Som professionelle forvaltere af dine penge har vi behov for dine præcise personoplysninger. Vi behandler oplysningerne så omhyggeligt som muligt.

Indsamling og registrering
De personoplysninger, vi anvender, stammer bl.a. fra dig selv eller fra din arbejdsgiver, behandlende læge, de faglige organisationer, cpr-registret eller andre offentlige kilder og registre.

Oplysningerne kan registreres og gemmes både digitalt og i papirform.

Lovgivningen
Indsamling, anvendelse og eventuel videregivelse af personoplysninger er reguleret i lovgivningen, nærmere bestemt i lov om behandling af personoplysninger, markedsføringsloven, lov om finansiel virksomhed og lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terror.

Generelle og sædvanlige oplysninger
Der registreres og gemmes først og fremmest nogle generelle oplysninger, fx navn, adresse og cpr- eller cvr-nr.

Desuden registreres og gemmes sædvanlige oplysninger, som er nærmere fastsat i lovgivningen. Der kan fx være tale om valg af pensionsordning og begunstigelse, dato for etablering og ophør af medlemskab/kundeforhold, skatteindberetningskoder, størrelse på konti og depoter, restgæld på lån samt en række andre oplysninger, der har tilknytning til dig.

Skriftlige henvendelser og e-mails til Lægernes Pension og Lægernes Bank gemmes elektronisk.

Private oplysninger
Endvidere har Lægernes Pension registreret og gemt oplysninger om rent private forhold, fx civilstand, helbredsoplysninger eller separations- og skilsmissepapirer.

I medlemssystemet registreres og gemmes den eller de diagnoser, som har ført til bevilling af invalidepension eller til udbetaling af forsikringssum ved udvalgte kritiske sygdomme. De helbredsoplysninger, der indhentes til brug for sagsbehandlingen – det kan fx være speciallægeerklæringer og hospitalsjournaler – gemmes også.

Lægernes Bank indhenter, registrerer og gemmer også oplysninger, der bruges ved kreditvurdering.

Endelig kan der i forbindelse med konkret sagsbehandling være registreret og gemt andre oplysninger, fx vedrørende øvrige personlige eller økonomiske forhold.

Indsigt og berigtigelse
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som er registreret og gemt om dig. Du kan også kræve, at fejlagtige eller vildledende oplysninger berigtiges eller slettes.

Frabedelse af markedsføring
Det kontrolleres løbende i cpr-registret, om medlemmet/kunden har frabedt sig henvendelser i reklame- eller markedsføringsøjemed. Du kan også direkte over for henholdsvis Lægernes Pension og Lægernes Bank frabede dig fremsendelse af markedsføringsmateriale.

Som medlem af Lægernes Pension vil du dog altid få tilsendt medlemsbladet.

Anvendelse af oplysningerne
Personoplysninger er ikke kun nødvendige for, at vi kan administrere en pensionsordning eller et kundeforhold effektivt, men også for at vi kan yde en god rådgivning og service over for dig.

Lægernes Pension og Lægernes Bank udbyder selv finansielle tjenesteydelser, men arbejder også sammen med selskaber, som udbyder supplerende service. For at yde en optimal service anvender vi oplysningerne til at holde dig orienteret om relevante ydelser fra både os selv og fra samarbejdspartnere.

Videregivelse af oplysninger
Medarbejderne i Lægernes Pension og Lægernes Bank er omfattet af tavshedspligt. De må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de er blevet bekendt med i deres arbejde.

Når du er kunde i Lægernes Bank, har du givet banken tilladelse til at videregive oplysninger om dine pensionskonti og -depoter til Lægernes Pension til brug for en samlet pensionsrådgivning. Hvis Lægernes Pension skal give dig en udvidet pensionsrådgivning, der omfatter dit fulde kundeforhold i Lægernes Bank, skal vi bruge et særligt samtykke fra dig. Du finder blanketten om samtykke på her på hjemmesiden.

Videregivelse af sædvanlige eller generelle oplysninger foretages dog til offentlige myndigheder i henhold til lovgivningen (fx skattekontrolloven). Lægernes Pension kan i øvrigt videregive sædvanlige oplysninger uden samtykke, hvis det sker til administrative formål.

Lægernes Pension videregiver til Sundhedsstyrelsen cpr-nr. på de medlemmer, hvis pensionsordning omfatter forsikring ved udvalgte kritiske sygdomme. Formålet er, at Sundhedsstyrelsen kan underrette medlemmer, der har en registreret diagnose, om, at de kan være berettiget til udbetaling af forsikringen. Cpr-nr. videregives også til vores bankforbindelse med henblik på udbetaling af pensionsydelser til NemKonto.

I overensstemmelse med gældende regler kan Lægernes Bank indberette kunder, der misligholder deres forpligtelser over for banken, til kreditoplysningsbureauer.

Lægernes Pension og Lægernes Bank kan indberette kunder til Hvidvasksekretariatet, hvis der er identificeret mistænkelige eller usædvanlige transaktioner.

Men vi videregiver i øvrigt ikke oplysninger om dine rent private forhold eller andre oplysninger (jf. ovenfor) til enkeltpersoner eller til virksomheder, uden at der foreligger samtykke fra dig.

Indsigt og klager
Ønsker du mere information om behandling af personoplysninger, kan du kontakte Lægernes Pension.

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine oplysninger, kan du henvende dig til Datatilsynet.