Finanstilsynets redegørelser

Finanstilsynet fører tilsyn med, at finansielle virksomheder i Danmark overholder de gældende regler. Efter hver inspektion udarbejder Finanstilsynet en kort redegørelse.

Her finder du redegørelserne for seneste tilsyn i Lægernes Pension og i Lægernes Bank.

Vi tager Finanstilsynets redegørelse til efterretning. Tilsynets påbud vedrører hovedsageligt detaljeringsniveauet i politikker og retningslinjer for investeringer i illikvid kredit.

Reglerne vedrørende unoterede investeringer er blevet skærpet markant de seneste år. Før tilsynets inspektion havde vi derfor i 2019 eksterne konsulenter til at gennemgå vores unoterede investeringer. Konsulenterne identificerede en række indsatsområder. Der er et stort sammenfald mellem konsulenternes anbefalinger og tilsynets påbud. Vi forventer således at kunne gennemføre de nødvendige tiltag hurtigt i samarbejde med Finanstilsynet.

   

Læs redegørelsen

Lægernes Pension har modtaget et påbud fra Finanstilsynet om at ændre i den metode, pensionskassen anvender til at opgøre pensionshensættelser til brug for solvensberegninger. Metoden skal følge de europæiske regler, også kaldet Solvens II-reglerne. Påbuddet er givet i forlængelse af en temaundersøgelse foretaget af Finanstilsynet og en dialog mellem pensionsbranchen og Finanstilsynet om, hvorvidt den danske tilgang til opgørelse af hensættelser er i overensstemmelse med Solvens II. Lægernes Pension tager påbuddet til efterretning og er i gang med at implementere metodeændringerne inden den fastsatte frist ultimo 2022.

   

Læs redegørelsen

Finanstilsynet har gennemført en inspektion af Lægernes Bank i oktober-november 2018. Finanstilsynets inspektion var en ordinær inspektion som led i det løbende tilsyn med banken. Sidste ordinære tilsyn foregik i 2014.

Inspektionen gav ikke anledning til nedskrivninger. Finanstilsynet bemærkede fire forhold, der vedrører præcisering af forretningsmodel og kreditpolitik, klassificering af nogle erhvervskunder og ajourføring af boligprismodellen for pantsatte ejendomme. Lægernes Bank har taget Finanstilsynets redegørelse til efterretning. Ændringerne for at imødekomme Finanstilsynets bemærkninger forventes gennemført i løbet af marts 2019.   

   

Læs redegørelsen