Finanstilsynets redegørelser

Finanstilsynet fører tilsyn med, at finansielle virksomheder i Danmark overholder de gældende regler. Efter hver inspektion udarbejder Finanstilsynet en kort redegørelse.

Her finder du redegørelserne for seneste tilsyn i Lægernes Pension og i Lægernes Bank.

Kommentar til Finanstilsynets ordinære inspektion i Lægernes Bank A/S

I begyndelsen af 2023 foretog Finanstilsynet en ordinær inspektion i Lægernes Bank A/S, hvor tilsynet gennemgik de væsentligste risikoområder ud fra en risikobaseret tilgang.

Finanstilsynet har offentliggjort sin redegørelse, der indeholder påbud om, at Lægernes Bank bl.a. skal styrke en række interne forhold. Bestyrelse og direktion i Lægernes Bank A/S tager dette til efterretning. En række påbud er allerede opfyldt, og bestyrelse og direktion har iværksat tiltag, som vil sikre, at Lægernes Bank også vil efterkomme de påbud, som ikke allerede er opfyldt.

Kontrolfunktioner bliver styrket yderligere
Finanstilsynet har i sin gennemgang blandt andet undersøgt den markante vækst i Lægernes Bank A/S, som betyder, at banken i dag har cirka 40.000 kunder og et forretningsomfang på cirka 34 milliarder kroner. Væksten har i en årrække medført, at banken på eget initiativ har udvidet og løbende styrket en række interne kontrolfunktioner. Antallet af medarbejdere, som er beskæftiger med at sikre, at Lægernes Bank overholder bl.a. risikomæssige og compliancemæssige forhold, er over en 5-årig periode mere end tredoblet. Finanstilsynet har peget på yderligere tiltag, der efter Finanstilsynets opfattelse skal implementeres, og Lægernes Bank A/S vil derfor i den kommende tid styrke området yderligere.

Omlægning primær årsag til udlånsvækst
De seneste års vækst i Lægernes Bank A/S skyldes lanceringen af Lægernes Boliglån, som fungerer som supplement og erstatning for traditionel boligfinansiering via realkreditinstitut. Lægernes Boliglån er modtaget yderst positivt af bankens kunder. Udviklingen har medført, at bankens udlån er øget med lige over 60 procent i 2022. Lægernes Bank har derfor på eget initiativ henvendt sig til Finanstilsynet og har herunder orienteret Finanstilsynet om, at det er forventningen, at væksten i udlån i 2023 vil ligge inden for et pejlemærke på 20 pct., som angivet og anbefalet i Finanstilsynets tilsynsdiamant. Bankens direktion og bestyrelse er komfortabel med udviklingen, idet der er tale om en kontrolleret vækst af velsikrede udlån inden for 80 pct. af ejendomsværdien, som er ydet til læger med høj jobsikkerhed, stabil og sikker lønudvikling samt gode pensionsforhold.

Stærk vækst gennem stærkt ejerskab
Forretningsstrategien i Lægernes Bank tager afsæt i en klar mission og vision om at tilbyde gunstige og konkurrencedygtige løsninger og services til læger, der med en generelt solid økonomi og høj bonitet udgør en særdeles attraktiv kundegruppe. Den fokuserede forretningsmodel har været afgørende for, at Lægernes Bank har realiseret profitabel vækst og en meget positiv udvikling i en uafbrudt periode siden bankens etablering i 1992. Lægernes Pension, der forvalter en medlemsformue på over 100 milliarder kroner, har successivt ageret som ansvarlig og stærk ejer af Lægernes Bank ved systematisk at sikre, at bankens udlånsvækst og forretningsudvikling er effektueret med afsæt i et solidt kapitalgrundlag.

Komfortabelt inden for tilsynsdiamanten
Lægernes Bank A/S ligger i dag komfortabelt inden for tilsynsdiamantens øvrige pejlemærker, og har herunder også færre store engagementer, lavere ejendomseksponering og markant bedre likviditet end anbefalet i tilsynsdiamanten. En gennemgang af 105 kundeengagementer gav således Finanstilsynet anledning til yderligere nedskrivning på blot 1,1 million kroner.

Lægernes Bank A/S opfylder med en solvensprocent på 27 ligeledes Finanstilsynets vurdering af bankens solvensbehov.

Lægernes Bank A/S er i forbindelse med Finanstilsynets inspektion blevet opmærksom på, at nogle uudnyttede rammer for renterisiko belaster bankens solvensmæssige overdækning unødigt. Lægernes Bank A/S har derfor af egen drift revurderet behovet for disse rammer, som efterfølgende er nedbragt. Ligeledes for at sikre de bedste forudsætninger for en sund fremtidig forretningsudvikling, har Lægernes Pension – i lighed med den tidligere nævnte mangeårige praksis – besluttet at tilføre yderligere supplerende kapital til Lægernes Bank A/S.

Med disse tiltag har Lægernes Pension sikret, at Lægernes Bank A/S kan imødegå såvel et potentielt hårdt makroøkonomisk scenarie som et rentestødsscenarie. En vurdering som Finanstilsynet deler.

Læs redegørelsen

Finanstilsynet har den 11. april 2022 givet Lægernes Bank en risikoanmærkning efter, at bankens udlån i 2021 voksede med 37,1 pct. i forhold til året før. Anmærkningen er en normal tilsynsreaktion og følge af, at bankens udlånsvækst overskrider et pejlemærke i Finanstilsynets såkaldte tilsynsdiamant, hvor en årlig vækst på mere end 20 pct. udløser en risikoanmærkning fra Finanstilsynet.

Velsikrede udlån
Væksten kan primært henføres til Lægernes Boliglån, der alene udgør cirka 900 mio. kroner af den samlede udlånsvækst på 963 millioner kroner i 2021. Lægernes Boliglån blev lanceret i sommeren 2021 og ydes alene inden for 80 pct. af boligens ejendomsværdi og til kunder med god bonitet og solid økonomi.

”Vi er meget opmærksomme på, at vores udlån vokser kraftigt. Væksten skyldes, at vi har lanceret et fleksibelt og prismæssigt attraktivt boliglån til læger, som alternativ til traditionelle realkreditlån. Det er vores vurdering, at der er tale om en sund vækst af velsikrede udlån,” siger Chresten Dengsøe, adm. direktør i Lægernes Pension & Bank.

Solidt fundament
Lægernes Bank fik 3.465 nye kunder i 2021 og har nu omkring 40.000 kunder. Bankens såkaldte kapitalbuffer var ved udgangen af 2021 på 26,7 pct., hvilket er godt det dobbelte af bankens påkrævede individuelle solvensbehov på 12,8 pct.
  

Læs redegørelsen

Finanstilsynet har undersøgt de anvendte interne likviditetsgrænser på baggrund af en temaundersøgelse for små og mellemstore pengeinstitutter.

Inspektionen gav ikke anledning til tilsynsreaktioner. Finanstilsynet bemærker, at Lægernes Bank bør være mere specifik omkring tidsperioder i sin beredskabsplan. Lægernes Bank har taget Finanstilsynets redegørelse til efterretning.


   

Læs redegørelsen

Lægernes Pension har modtaget et påbud fra Finanstilsynet om at ændre i den metode, pensionskassen anvender til at opgøre pensionshensættelser til brug for solvensberegninger. Metoden skal følge de europæiske regler, også kaldet Solvens II-reglerne. Påbuddet er givet i forlængelse af en temaundersøgelse foretaget af Finanstilsynet og en dialog mellem pensionsbranchen og Finanstilsynet om, hvorvidt den danske tilgang til opgørelse af hensættelser er i overensstemmelse med Solvens II. Lægernes Pension tager påbuddet til efterretning og er i gang med at implementere metodeændringerne inden den fastsatte frist ultimo 2022.

   

Læs redegørelsen

Vi tager Finanstilsynets redegørelse til efterretning. Tilsynets påbud vedrører hovedsageligt detaljeringsniveauet i politikker og retningslinjer for investeringer i illikvid kredit.

Reglerne vedrørende unoterede investeringer er blevet skærpet markant de seneste år. Før tilsynets inspektion havde vi derfor i 2019 eksterne konsulenter til at gennemgå vores unoterede investeringer. Konsulenterne identificerede en række indsatsområder. Der er et stort sammenfald mellem konsulenternes anbefalinger og tilsynets påbud. Vi forventer således at kunne gennemføre de nødvendige tiltag hurtigt i samarbejde med Finanstilsynet.

   

Læs redegørelsen