Ligebehandlingsnævnet afviser at behandle klage

Ligebehandlingsnævnet har den 1. august 2022 meddelt Lægernes Pension, at de har afvist at behandle klager fra seks kvindelige medlemmer af Lægernes Pension, der mener, at de er udsat for forskelsbehandling af pensionskassen på grund af deres køn. Ligebehandlingsnævnet skønner, at sagen ikke er egnet til behandling ved nævnet.

Uddrag af Ligebehandlingsnævnets konklusion:

”Nævnet lægger til grund, at parterne er uenige om forståelsen af det EU-retlige grundlag i forhold til traktaten, chartrets artikel 21 og 23, direktiverne og EU-Domstolens afgørelser. Parterne er endvidere uenige om anvendelsen af national ret set i forhold til EU-domstolens praksis.

Henset hertil, herunder henset til de EU-retlige spørgsmål, som sagen giver anledning til, finder nævnet, at det kan blive nødvendigt for sagens afgørelse, at disse spørgsmål forelægges præjudicielt for EU-domstolen, herunder med henblik på stillingtagen til, om national ret er i overensstemmelse med EU-retten. Nævnet vurderer derfor, at sagen ikke er egnet til behandling ved Ligebehandlingsnævnet, men i givet fald må behandles ved domstolene.”

Lægernes Pension er enig i Ligebehandlingsnævnets afgørelse.

Problemstillingen er tidligere behandlet på Lægernes Pensions generalforsamlinger og er beskrevet indgående på hjemmesiden.