Begunstigelse

De begunstigede er dem, som du vælger skal have udbetalingen fra Lægernes Pension, når du dør. Du skal give os besked om, hvem du vil begunstige.

Begunstigelsen hænger nøje sammen med din familiesituation. Bliver du gift, skilt eller får børn, er det vigtigt, at du tager stilling til, om begunstigelsen skal ændres.

Begunstigelsen har betydning, hvis der udbetales engangsbeløb fra din pensionsordning, men har ingen betydning for den løbende pension, som kan udbetales til din ægtefælle eller samlever efter din død.

Da du blev medlem af Lægernes Pension, fik du automatisk "nærmeste pårørende" som begunstiget. Du skal oplyse os, hvis du i stedet ønsker at begunstige "boet". Hvem "nærmeste pårørende" er afhænger af, om begunstigelsen er foretaget før 2008, hvor reglerne blev ændret. Du kan læse mere om reglerne herunder.

Udbetalinger til ”nærmeste pårørende” sker uden om dit bo. Det betyder, at eventuelle kreditorer i boet derfor ikke kan gøre krav på ydelserne.

Begunstigelsesregler
Før 2008

Er begunstigelsen "nærmeste pårørende" indsat før 1. januar 2008, er rækkefølgen af nærmeste pårørende: din ægtefælle, dine børn og børnebørn (livsarvinger), arvinger ifølge testamente og derefter arvinger efter arvelovens regler.

   

Der kan alene gøres indsigelse mod begunstigede, der ikke var dine tvangsarvinger. 

Fra 2008

Er begunstigelsen "nærmeste pårørende" indsat efter 1. januar 2008, vil rækkefølgen af nærmeste pårørende være: din ægtefælle/samlever, dine børn og børnebørn (livsarvinger), arvinger ifølge testamente og derefter arvinger efter arvelovens regler. 

   

Der kan gøres indsigelse mod alle begunstigede. Det betyder fx, at et særbarn kan gøre indsigelse mod udbetaling af engangsydelsen til din ægtefælle. Det er domstolene, der tager stilling til, om en indsigelse er rimelig.

Vil du ændre til de nye regler?
Ændringen, der trådte i kraft 1. januar 2008, betyder, at definitionen ”nærmeste pårørende” også omfatter en samlever, forudsat at samleveren opfylder en række betingelser. Ændringen indeholder desuden nye regler om indsigelsesret.

Hvis du har indsat ”nærmeste pårørende” som begunstiget før 2008 og ønsker at ændre den til den nye definition af ”nærmeste pårørende”, skal du oplyse os om det. Benyt evt. formularen, som du finder til højre. 

Samleverbetingelser
En samlever er ikke arving i henhold til arvelovens regler, men kan alene blive arveberettiget via testamente. Herudover har du mulighed for at tilgodese din samlever ved at indsætte begunstigelsen "nærmeste pårørende" fra 2008.

Der er visse betingelser, der skal være opfyldt, for at en ugift samlevende kan få udbetalt penge fra Lægernes Pension:

  • Det er en samlever, der på dødsfaldstidspunktet levede sammen med dig på fælles bopæl, og som venter, har eller har haft et barn sammen med dig, eller har levet sammen med dig i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste to år før dødsfaldet. Der kan dog dispenseres fra kravet om aktuel fælles bopæl, hvis denne alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse (herunder i en ældrebolig).
  • Samleveren være en person, som du legalt kan indgå ægteskab eller registreret partnerskab med.

Er begunstigelsen ”nærmeste pårørende” valgt før 2008, vil livsarvingerne få ydelserne. Hvis der ikke er livsarvinger, vil ydelserne tilfalde testamentariske arvinger eller arvinger i henhold til arveloven.

Hvis ”boet” er indsat som begunstiget, udbetales ydelserne til boet. Udbetaling til boet er ikke kreditorbeskyttet, og eventuelle kreditorer og omkostninger ved boet dækkes, før resten fordeles blandt arvingerne. 

Det vil fremgå af arvelovens regler og et eventuelt testamente, hvordan midlerne i boet skal fordeles. Vær opmærksom på, at ægtefælle og/eller børn altid har krav på deres tvangsarv, og at der kan derfor kun oprettes testamente for den resterende del.

Hvis din pensionsordning indeholder både engangsydelse og ugiftesum (typisk gamle ordninger), har du mulighed for at have forskellig begunstigelse på henholdsvis engangsydelsen og ugiftesummen. Gør opmærksom på dit ønske, når du ændrer begunstigelsen.