Begunstigelse

De begunstigede er dem, som du vælger skal have udbetalingen fra Lægernes Pension, når du dør. Du skal give os besked om, hvem du vil begunstige.

Begunstigelsen hænger nøje sammen med din familiesituation. Bliver du gift, skilt eller får børn, er det vigtigt, at du tager stilling til, om begunstigelsen skal ændres.

Begunstigelsen har betydning, hvis der udbetales engangsbeløb fra din pensionsordning, men har ingen betydning for den løbende pension, som kan udbetales til din ægtefælle eller samlever efter din død.

Da du blev medlem af Lægernes Pension, fik du automatisk "nærmeste pårørende" som begunstiget. Du skal oplyse os, hvis du i stedet ønsker at begunstige "boet". Hvem "nærmeste pårørende" er afhænger af, om begunstigelsen er foretaget før 2008, hvor reglerne blev ændret. Du kan læse mere om reglerne herunder.

Udbetalinger til ”nærmeste pårørende” sker uden om dit bo. Det betyder, at eventuelle kreditorer i boet derfor ikke kan gøre krav på ydelserne.

Begunstigelsesregler
Før 2008

Er begunstigelsen "nærmeste pårørende" indsat før 1. januar 2008, er rækkefølgen af nærmeste pårørende: din ægtefælle, dine børn, arvinger ifølge testamente og derefter arvinger efter arvelovens regler.

   

Der kan alene gøres indsigelse mod begunstigede, der ikke var dine tvangsarvinger. 

Fra 2008

Er begunstigelsen "nærmeste pårørende" indsat efter 1. januar 2008, vil rækkefølgen af nærmeste pårørende være: din ægtefælle, din samlever, dine børn, arvinger ifølge testamente og derefter arvinger efter arvelovens regler. 

   

Der kan gøres indsigelse mod alle begunstigede. Det betyder fx, at et særbarn kan gøre indsigelse mod udbetaling af engangsydelsen til din ægtefælle. Det er domstolene, der tager stilling til, om en indsigelse er rimelig.

Vil du ændre til de nye regler?
Ændringen, der trådte i kraft 1. januar 2008, betyder, at definitionen ”nærmeste pårørende” også omfatter en samlever, forudsat at samleveren opfylder en række betingelser. Ændringen indeholder desuden nye regler om indsigelsesret.

Hvis du har indsat ”nærmeste pårørende” som begunstiget før 2008 og ønsker at ændre den til den nye definition af ”nærmeste pårørende”, skal du oplyse os om det. Benyt evt. formularen, som du finder til højre. 

Samleverbetingelser
En samlever er ikke arving i henhold til arvelovens regler, men kan alene blive arveberettiget via testamente. Herudover har du mulighed for at tilgodese din samlever ved at indsætte begunstigelsen "nærmeste pårørende" fra 2008.

Der er visse betingelser, der skal være opfyldt, for at en ugift samlevende kan få udbetalt penge fra Lægernes Pension:

  • Det er en samlever, der på dødsfaldstidspunktet levede sammen med dig på fælles bopæl, og som venter, har eller har haft et barn sammen med dig, eller har levet sammen med dig i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste to år før dødsfaldet. Der kan dog dispenseres fra kravet om aktuel fælles bopæl, hvis denne alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse (herunder i en ældrebolig).
  • Samleveren være en person, som du legalt kan indgå ægteskab eller registreret partnerskab med.

Er begunstigelsen ”nærmeste pårørende” valgt før 2008, vil børnene få ydelserne. Hvis der ikke er børn, vil ydelserne tilfalde testamentariske arvinger eller arvinger i henhold til arveloven.

Hvis ”boet” er indsat som begunstiget, udbetales ydelserne til boet. Udbetaling til boet er ikke kreditorbeskyttet, og eventuelle kreditorer og omkostninger ved boet dækkes, før resten fordeles blandt arvingerne. 

Det vil fremgå af arvelovens regler og et eventuelt testamente, hvordan midlerne i boet skal fordeles. Vær opmærksom på, at ægtefælle og/eller børn altid har krav på deres tvangsarv, og at der kan derfor kun oprettes testamente for den resterende del.

Hvis din pensionsordning indeholder både engangsydelse og ugiftesum (typisk gamle ordninger), har du mulighed for at have forskellig begunstigelse på henholdsvis engangsydelsen og ugiftesummen. Gør opmærksom på dit ønske, når du ændrer begunstigelsen.

Her kan du se nogle typiske eksempler på, hvem der kan få engangsydelserne.

Gifte
Hvis du er gift, sikrer begunstigelsen ”nærmeste pårørende”, at ydelserne bliver udbetalt til din ægtefælle.

Hvis du ønsker, at en anden – fx et barn – skal have ydelserne, kan det ske ved i stedet at indsætte ”boet” som begunstiget og oprette testamente til fordel for barnet. Husk, at der i testamentet ikke kan rådes over ægtefællers og børns tvangsarv, men kun den resterende del.

Samlevende efter 1. januar 2008
Vælges begunstigelsen ”nærmeste pårørende” efter 1. januar 2008, vil din samlever få ydelserne. Det er dog en betingelse, at det er en samlever, der på dødsfaldstidspunktet levede sammen med dig på fælles bopæl, og som venter, har eller har haft et barn sammen med dig, eller har levet sammen med dig i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste to år før dødsfaldet. Der kan dog dispenseres fra kravet om aktuel fælles bopæl, hvis denne alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse (herunder i en ældrebolig).

Endelig skal samleveren være en person, som du legalt kan indgå ægteskab eller registreret partnerskab med.

Samlevende før 1. januar 2008
Er begunstigelsen ”nærmeste pårørende” valgt før 1. januar 2008, vil børnene få ydelserne. Hvis der ikke er børn, vil ydelserne tilfalde testamentariske arvinger eller arvinger i henhold til arveloven.

Enlig med børn
Vælges begunstigelsen ”nærmeste pårørende”, vil børnene få ydelserne. Hvis du ønsker, at alene ét af børnene skal have engangsydelsen, skal ”boet” i stedet indsættes som begunstiget. Der skal så oprettes testamente til fordel for dette barn. Husk, at der i testamentet ikke kan rådes over børns tvangsarv. Derfor vil hele engangsydelsen alene kunne testamenteres til fordel for ét barn på bekostning af de øvrige børn i det omfang, der i boet i øvrigt er tilstrækkelige midler til at dække børnenes tvangsarv.

Enlig uden børn
Er du ugift og barnløs, kan du via begunstigelsen ”nærmeste pårørende” sikre en testamentarisk arving. Udbetalingen til ”nærmeste pårørende” er kreditorbeskyttet. Opretter du ikke testamente, vil engangsydelsen blive udbetalt i henhold til arvelovens almindelige regler.

Registreret partnerskab
Registreret partnerskab – lovformeligt ægteskab mellem to personer af samme køn, jf. lov om registreret partnerskab af 1. oktober 1989 - har samme retsvirkning som ægteskab.

Eksemplerne gælder både, hvis der er oprette testamente eller ej. 

Familiær situation

Hvem er indsat som begunstiget? 1)

Hvem kan få engangsydelserne?

Gifte med børn 2)

Nærmeste pårørende

Ægtefællen

Samlevende med børn efter 1. januar 2008 3)

Nærmeste pårørende (inkl. samlever) 5)

Samlever

Samlevende uden børn efter 1. januar 2008

Nærmeste pårørende (inkl. samlever)

Samlever

Samlevende med børn før 1. januar 2008 4)

Nærmeste pårørende (ekskl. samlever) 6)

Børnene

Samlevende uden børn før 1. januar 2008

Nærmeste pårørende (ekskl. samlever)

Testamentariske arvinger eller andre arvinger i henhold til loven

Enlige med børn

Nærmeste pårørende

Børnene

Enlige uden børn

Nærmeste pårørende

Testamentariske arvinger eller andre arvinger i henhold til loven

1) Hvis der ikke er valgt nogen begunstigelse, vil vi udbetale ydelserne til "nærmeste pårørende"

2) Som børn forstås alene medlemmets egne biologiske børn eller adoptivbørn

3) Begunstigelsen indsat efter 1. januar 2008

4) Begunstigelsen indsat før 1. januar 2008

5) Betegnelsen "inkl. samlever" anvendes på pensionsmeddelelsen

6) Betegnelsen "ekskl. samlever" anvendes på pensionsmeddelelsen