Hvem skal tilgodeses?

Du kan vælge, hvem der skal tilgodeses med udbetaling fra din pension, når du dør. Det hedder begunstigelse.

Det afhænger af din familiesituation, hvem du har brug for at tilgodese, når du dør. Bliver du gift, skilt eller får børn, er det vigtigt, at du tager stilling til, om det skal ændres.

Hvad gælder begunstigelsen?

Begunstigelsen gælder, hvis der hører en sumudbetaling ved død til din obligatoriske pensionsordning, men har ingen betydning for den løbende pension, som kan udbetales til din ægtefælle/samlever efter din død.

Den gælder også, hvis du sparer ekstra op på en supplerende livrente, og hverken du selv eller din ægtefælle/samlever når at få gavn af pengene. 

Hvem er begunstiget, og hvordan ændrer jeg det?

Din pension går til ”Nærmeste pårørende”, hvis du ikke har ændret begunstigelsen. Du kan se i MIN PENSION, hvem der er begunstiget på dine pensionsordninger i Lægernes Pension.

Benyt formularen til højre, hvis du vil ændre begunstigelsen på dine ordninger. 

Hvem du kan begunstige, kan du læse om herunder.

Udbetalinger til ”nærmeste pårørende” sker uden om dit bo. Det betyder, at eventuelle kreditorer i boet derfor ikke kan gøre krav på ydelserne.

Begunstigelsesregler for "Nærmeste pårørende"
Hvis den er valgt før 2008

Er begunstigelsen indsat før 2008, er rækkefølgen af nærmeste pårørende: din ægtefælle, dine børn og børnebørn (livsarvinger), arvinger ifølge testamente og derefter arvinger efter arvelovens regler.

  

Nærmeste pårørende omfatter ikke en ugift samlevende, hvis begunstigelsen er oprettet før 2008.

   

Der kan alene gøres indsigelse mod begunstigede, der ikke var dine tvangsarvinger. 

Hvis den er valgt fra 2008

Er begunstigelsen indsat fra 2008, vil rækkefølgen af nærmeste pårørende være: din ægtefælle eller samlever, dine børn og børnebørn (livsarvinger), arvinger ifølge testamente og derefter arvinger efter arvelovens regler. 

  

Nærmeste pårørende omfatter en ugift samlevende, hvis begunstigelsen er oprettet fra 2008, og samleverbetingelserne er opfyldt.

   

Der kan gøres indsigelse mod alle begunstigede. Det betyder fx, at et særbarn kan gøre indsigelse mod udbetaling af engangsydelsen til din ægtefælle. Det er domstolene, der tager stilling til, om en indsigelse er rimelig.

Vil du ændre til de nye regler?
Ændringen, der trådte i kraft 1. januar 2008, betyder, at definitionen ”nærmeste pårørende” også omfatter en samlever, forudsat at samleveren opfylder en række betingelser. Ændringen indeholder desuden nye regler om indsigelsesret.

Hvis du har indsat ”nærmeste pårørende” som begunstiget før 2008 og ønsker at ændre den til den nye definition af ”nærmeste pårørende”, skal du oplyse os om det. Benyt evt. formularen, som du finder til højre. 

Samleverbetingelser
En samlever er ikke arving i henhold til arvelovens regler, men kan alene blive arveberettiget via testamente. Herudover har du mulighed for at tilgodese din samlever ved at indsætte begunstigelsen "nærmeste pårørende" fra 2008.

Der er visse betingelser, der skal være opfyldt, for at en ugift samlevende kan få udbetalt penge fra Lægernes Pension:

  • Det er en samlever, der på dødsfaldstidspunktet levede sammen med dig på fælles bopæl, og som venter, har eller har haft et barn sammen med dig, eller har levet sammen med dig i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste to år før dødsfaldet. Der kan dog dispenseres fra kravet om aktuel fælles bopæl, hvis denne alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse (herunder i en ældrebolig).
  • Samleveren være en person, som du legalt kan indgå ægteskab eller registreret partnerskab med.

Er begunstigelsen ”nærmeste pårørende” valgt før 2008, vil livsarvingerne få ydelserne. Hvis der ikke er livsarvinger, vil ydelserne tilfalde testamentariske arvinger eller arvinger i henhold til arveloven.

Du kan vælge at indsætte én eller flere navngivne personer som særligt begunstiget i stedet for "Nærmeste pårørende", som er standard.

Du kan indsætte personer indenfor denne kreds:

  • din ægtefælle eller registreret partner
  • dine livsarvinger
  • din tidligere ægtefælle
  • din samlever og dennes livsarvinger
  • dine stedbørn og deres livsarvinger

En samlever er en navngiven person, som du har fælles bopæl med, når begunstigelsen foretages. Du kan kun begunstige én navngiven samlever, selvom du bor sammen med flere.

Du kan vælge, at udbetalingen skal ske til dine børn eller børnebørn til lige deling uden angivelse af navn.

Din ægtefælle eller livsarving kan anfægte, hvis du vælger at begunstige en anden. Det gælder også, selvom den begunstigede er tvangsarving.

Hvis ”boet” er indsat som begunstiget, udbetales ydelserne til boet. Udbetaling til boet er ikke kreditorbeskyttet, og eventuelle kreditorer og omkostninger ved boet dækkes, før resten fordeles blandt arvingerne. 

Det vil fremgå af arvelovens regler og et eventuelt testamente, hvordan midlerne i boet skal fordeles. Vær opmærksom på, at ægtefælle og/eller børn altid har krav på deres tvangsarv, og at der kan derfor kun oprettes testamente for den resterende del.

Du kan vælge at begunstige forskellige på din obligatoriske pensionsordning, og hvis du har supplerende livrente.

Hvis din obligatoriske pensionsordning har både engangsydelse og ugiftesum (typisk gamle ordninger), har du mulighed for at have forskellig begunstigelse på disse. Gør opmærksom på dit ønske, når du ændrer begunstigelsen.