Ændring i pensionen

Medlemmerne lever længere, og renten falder og falder. Vi har derfor justeret pensionsordningerne flere gange i de senere år.

Medlemmerne i Lægernes Pension lever længere og længere. Det er naturligvis en god udvikling, men det betyder også, at pensionen skal strække længere. Samtidig er renten fortsat med at falde til et historisk lavt niveau. Det har indflydelse på, hvordan vi kan investere, og hvad vi kan give dig i afkast på din pensionsopsparing.

Pensionsordningerne er derfor blevet ændret med tiden. Hvornår og hvordan kan du se herunder.

FleksibelPension - pensionsordning uden garanti
Medlemmer optaget i pensionskassen fra og med 1. januar 2023 og medlemmer, der var lægestuderende ved udgangen af 2022, har FleksibelPension. I FleksibelPension er pensionerne ugaranterede og tilpasses løbende i forhold til udviklingen i bl.a. afkast og levetid.

Andre medlemmer har TraditionelPension eller GarantiPension, hvor hele ordningen eller en del af den har betinget garanti.

TraditionelPension - pensionsordning med betinget garanti
Pensionsordningen har betinget garanti, hvis den er oprettet efter juni 1999. Ældre pensioner kan være frivilligt omtegnet til ordning med betinget garanti.

Pension med betinget garanti kan ændres ved særlige forhold, der gælder levetid og rente.

GarantiPension - pensionsordning med garanti
Pensionsordningen har garanti, hvis den er oprettet før juli 1999 og ikke sidenhen er omtegnet til ordning med betinget garanti. Stigningen i pensionsordningen siden 2000 (i form af indbetalinger, afkast m.m.) er med betinget garanti.

Den del af pension, der har garanti, kan som udgangspunkt kun nedsættes, hvis Lægernes Pension ikke lever op til lovens solvenskrav.

Fra 1. januar 2023 indføres FleksibelPension, som nye medlemmer får som pensionsordning, når de optages i Lægernes Pension. 

FleksibelPension er en markedsrenteordning til forskel fra den hidtidige ordning TraditionelPension, som er en gennemsnitsrenteordning. I lighed med TraditionelPension er der tilknyttet en række forsikringsdækninger til FleksibelPension, herunder dækninger ved tab af erhvervsevnen som læge og ved død. FleksibelPension giver individuelle muligheder for tilpasninger af investeringsrisiko og forsikringsdækninger.

Medlemmer med opsparingsordning, der var lægestuderende ved udgangen af 2022, overføres desuden til FleksibelPension 1. januar 2023. Som Lægestuderende er man ikke omfattet af forsikringerne i FleksibelPension. Man skal være færdiguddannet og arbejde som læge for også at være omfattet af forsikringerne i FleksibelPension.

Fra og med 1. juli 2021 nedsættes grundlagsrenten i den Supplerende Livrente fra 0 pct. til -0,5 pct. efter skat. Den Supplerende Livrente er en ekstra pensionsopsparing, som du kan vælge at have ud over din obligatoriske ordning.

Nedsættelsen skyldes, at Finanstilsynet har nedsat grundlagsrenten, som pensionsselskaberne maksimalt må indregne i deres pensionsordninger. Modtager du alderspension fra den Supplerende Livrente, vil din udbetaling være stort set uændret som følge af den nedsatte grundlagsrente. Udbetalingen til dine efterladte vil derimod blive nedsat med op til 7 pct., hvis du dør inden udløbet af garantiperioden.

De i forvejen meget lave markedsrenter er fortsat med at falde, og renten er nu negativ. Med virkning fra 1. januar 2021 sættes grundlagsrenten på din pension* derfor ned fra -0,5 til -1,5 procent.

Det betyder ikke, at vi forventer, at din pension vil blive forrentet negativt. Når vi ændrer grundlagsrenten, får vi råderum til at rette investeringerne derhen, hvor der kan opnås størst muligt afkast til dig i årene fremover. 

Hvad er en grundlagsrente? 
Din pension består af en grundpension og pensionstillæg, der tilsammen giver det beløb, du får udbetalt i pension. Grundlagsrenten bruges til at beregne grundpensionen. Når vi sætter grundlagsrenten ned, bliver din grundpension mindre.

Hvornår? 
Grundlagsrenten sættes ned med virkning fra 1. januar 2021. 

Hvis du har spørgsmål, hjælper vi dig gerne. Ring til os på 33 12 21 41.

*Nedsættelsen af grundlagsrenten gælder den del af din ordning, der har et betinget garanteret grundlag.

Medlemmerne i Lægernes Pension lever længere og længere. Det er naturligvis en god udvikling, men det betyder også, at pensionen skal strække længere. Pensionen i Lægernes Pension er livsvarig, hvorfor det har stor betydning, hvilke levetidsforudsætninger som skal anvendes ved beregning af pensionen.

Med ændringen i 2019 er den forudsatte levetid for et medlem født i 1988 opskrevet til 92,8 år. For et medlem født i 1968 er den forudsatte levetid opskrevet til 89,5 år.

For medlemmer, hvor folkepensionsalderen er højere end 67, er udløbsalderen for risikodækningerne (herunder dækningen ved tab af erhvervsevne) tilsvarende hævet, så den fremover løber helt til folkepensionsalderen.

Medlemmer, som er berørt af ændringerne, blev informeret med brev i november 2018.

På generalforsamlingen i 2015 orienterede bestyrelsen om, at grundlagsrenten ville blive sat ned til -0,5 pct. fra 2016. Ændringen skulle gælde ordninger med betinget garanti, hvor grundlagsrenten var 0 procent. Årsagen var, at de i forvejen meget lave markedsrenter var fortsat med at falde, og at flere endda var negative. Nedsættelsen blev suspenderet kort tid efter, da renterne steg kortvarigt i løbet af 2015. Igennem 2016 faldt renten, hvorfor nedsættelse af grundlagsrenten igen blev aktuelt. Grundlagsrenten blev derfor sat ned med virkning fra 1. januar 2017.

Den negative grundlagsrente betyder ikke, at pensionerne vil blive forrentet negativt. Ved at sætte grundlagsrenten ned undgår vi at købe dyre renteforsikringer. I stedet kan pengene investeres mere frit for at kunne opnå et konkurrencedygtigt formueafkast til medlemmerne.

Pensionen består af en grundpension og nogle tillæg, der tilsammen giver det beløb, som medlemmet får udbetalt i pension. Grundlagsrenten er den rente, som vi bruger til at beregne grundpensionen. Når vi sætter grundlagsrenten ned på ordninger med betinget grundlag, bliver grundpensionen mindre. Men samtidig sættes tillæggene op, så det opvejer den lavere grundlagsrente. Den investeringsfrihed, som vi har opnået ved at sætte grundlagsrenten ned, er netop en forudsætning for at kunne sætte tillæggene op.

Den samlede pension bliver derfor stort set uændret. Nogle vil opleve, at den bliver lidt mindre, mens andre vil få lidt mere i pension. Det afhænger bl.a. af, hvor længe man har sparet op.

Medlemmerne blev varslet om ændringen pr. brev i december 2016.

Som konsekvens af et meget lavt renteniveau og en stigning i medlemmernes levetid ændres de pensionsordninger eller dele af pensionsordninger, der har betinget garanti. Mens rentefaldet stort set ikke berører den samlede pension, betyder den længere levetid, at pensionen bliver mindre pr. 1. januar 2015.

Det lave renteniveau betyder, at grundlagsrenten sættes ned fra 0,5 pct. til 0 pct. Samtidig sættes tillæggene op, så det kompenserer for den lavere grundlagsrente. Det er muligt, fordi forventningen til det langsigtede afkast ikke har ændret sig.

Medlemmerne lever stadig længere. Derfor bliver den årlige pension mindre, da den samme opsparing skal række til flere års pensionsudbetaling.

Samlet medfører ændringerne, at pensionen sættes ned.

For ikke-pensionerede medlemmer er der tale om nedsættelser på typisk 3-4 pct. for medlemmer med unisex-ordning. For kvinder med kønsopdelt ordning er ændringen typisk 2-3 pct., mens den for mænd med kønsopdelt ordning typisk er 5-7 pct. Nogle vil kunne opleve fald i pensionen på op mod 10 pct.

For de ældre pensionister bliver pensionen typisk nedsat noget mere, da den forholdsmæssige ændring i den forudsatte restlevetid er større. For de ældste mandlige pensionister bliver pensionen sat ned med op til ca. 20 pct. For de ældre kvindelige pensionister er nedsættelsen mindre.

Medlemmerne blev varslet om ændringerne pr. brev i november 2014.

Det historisk lave renteniveau betyder, at en grundlagsrente på 1 pct. ikke længere er en forsigtig antagelse om den fremtidige forrentning. Derfor nedsættes grundlagsrenten pr. 1. januar 2013 på ordninger og dele af ordninger med betinget garanti. Da størrelsen af grundpensionen beregnes ud fra grundlagsrenten, bliver grundpensionen derfor mindre. Tillæggene til pensionen sættes samtidig op for at kompensere for den lavere grundpension.

Ved at nedsætte grundlagsrenten undgår pensionskassen at købe renteforsikringer, der vil medføre et betydeligt mindre afkast af pensionsopsparingerne end forventet. Ved at nedsætte grundlagsrenten kan Lægernes Pension fortsat investere med henblik på at opnå det størst mulige afkast til medlemmet.

Medlemmerne varsles om ændringen af grundlagsrenten pr. brev i oktober 2012.

Som konsekvens af det lave renteniveau nedsætter Finanstilsynet den maksimale grundlagsrente fra 2 til 1 pct. Med virkning fra 1. januar 2011 nedsætter Lægernes Pension derfor grundlagsrenten tilsvarende. Dermed nedsættes grundpensionen på ordninger og dele af ordninger med betinget garanti.

Nedsættelsen af grundlagsrenten betyder, at Lægernes Pension kan undgå at sikre ordninger med betinget garanti mod konsekvensen af yderligere rentefald, hvilket er en forudsætning for, at medlemmernes pensioner kan opnå et konkurrencedygtigt formueafkast.

Som kompensation for nedsættelsen af pensionen indfører Lægernes Pension et ugaranteret aldersafhængigt tillæg, som kan udbetales oven i pensionen, når medlemmerne går på pension.

Medlemmerne varsles om ændringen af grundlagsrenten pr. brev i oktober 2010.

Længere levetid medfører, at Lægernes Pension nedsætter grundpensionen for ordninger og dele af ordninger med betinget garanti pr. 1. november 2009.

Medlemmerne lever stadig længere, hvorfor den samme opsparing skal række til flere års pensionsudbetaling. Forsikringspræmien for invalidepension nedsættes samtidig på grund af et betydeligt overskud på invalideforsikringen. Samlet medfører ændringerne dog, at grundpensionen sættes ned. Der er tale om nedsættelser på typisk 2-4 pct., for yngre medlemmer dog typisk 7-9 pct. Enkelte medlemmer vil opleve fald i pensionen på op mod 20 pct.

Medlemmerne varsles om ændringerne pr. brev i august 2009.

Selvom forudsætningerne om bidragsbetalingen ikke ændres, kan pensionens grundbeløb nedsættes i en del tilfælde:

1. For ordninger med fælleskønsgrundlag: Hvis kønsfordelingen af de omfattede medlemmer ændres væsentligt i forhold til den forudsatte kønsfordeling i fælleskønsgrundlaget.

2. For ordninger oprettet 1. juli 1999 eller derefter, herunder ordninger der er omtegnet i 2009, 2012 eller 2015, eller i det omfang bidragsbetalingen er genoptaget 1. juli 1999 eller derefter efter en periode med hvilende medlemskab, eller i det omfang der er tale om forhøjelser af pensionen som følge af bidragsstigninger fra 1. januar 2000 og senere eller bonus fra år 2000 og senere:

Renten
Grundlagsrenten i de betingede grundlag vil fremover automatisk blive nedsat, hvis den gældende 20-årige swap rente fratrukket 1,0 pct.point og fratrukket PAL er lavere end grundlagsrenten,

i. hvis reglen medfører, at grundlagsrenten skal ændres, nedsættes til højeste grundlagsrente, hvor reglen ikke tilskriver nedsættelser, dog således at grundlagsrenten er et heltals multiplum af 0,5 pct.,

ii. hvis reglen medfører, at grundlagsrenten skal nedsættes, gennemføres nedsættelsen ved først kommende årsskifte, dog tidligst seks måneder efter datoen, hvor nedsættelsen blev bestemt,

iii. ovennævnte regel til hver en tid kan ændres af bestyrelsen.

Dødeligheden
De forudsatte dødsintensiteter kan jf. pensionsregulativets § T11 efter anmeldelse til Finanstilsynet ændres, hvis den observerede dødelighed blandt medlemmer og/eller pensionister over mindst en 5-års observationsperiode er ændret således, at der ikke længere er tilstrækkelig sikkerhed i de forudsatte dødsintensiteter.

Ovennævnte regler kan til enhver tid ændres af bestyrelsen.