Investorbeskyttelse

Reglerne om investorbeskyttelse, også kendt som MiFID-direktivet, skal øge din sikkerhed ved handel med værdipapirer.

Når Lægernes Bank yder investeringsrådgivning, skal vi give vores kunder visse informationer ved handel med værdipapirer, og vi skal indhente bestemte oplysninger om kundernes forhold.

Når vi rådgiver om investering, tager vi udgangspunkt i din personlige investeringsprofil. Din investeringsprofil fastlægges i Lægernes Bank via din netbank. På baggrund af de oplysninger du giver, kommer vi med investeringsforslag, der passer til din risikoprofil, dine investeringsformål og tidshorisonter, din økonomiske situation og dit kendskab til finansielle produkter (aktier, obligationer, investeringsforeningsbeviser m.m.).

I overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter er de forskellige investeringsprodukter inddelt i grønne, gule og røde mærkningskategorier.

Farverne afspejler risikoen for tab ved investeringen, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og de mulige konsekvenser heraf.

  • Den grønne kategori består af relativt enkle investeringsprodukter. Kategorien omfatter bl.a. obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som meget lille. Det kunne fx være danske statsobligationer.
  • Ved investering i produkter i den gule kategori er der en større risiko for tab, end det er tilfældet i den grønne kategori. Men ligesom i den grønne kategori er der tale om relativt enkle produkter. Den gule kategori omfatter fx investeringsforeningsbeviser.
  • For produkter i den røde kategori gælder, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at man ved investering i produkterne i enkelte tilfælde risikerer at tabe et større beløb end det, man har investeret. Et eksempel på den type produkter er strukturerede obligationer.

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, du er opmærksom på, at:

  • risikomærkningen tager udgangspunkt i risikoen for at tabe det investerede beløb, ikke i sandsynligheden for at det sker.
  • muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering ikke tages med i betragtning ved kategoriseringen.
  • der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering.
  • der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, som er forbundet med en bestemt portefølje, og den risikomærkning, som er knyttet til de typer af investeringsprodukter, som indgår i din portefølje.
  • risikomærkningen ikke kan erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere denne.

Oversigt over investeringsprodukterne
fordelt efter risikomærkning