Porteføljepleje

Vil du hellere bruge tiden på andet end at pleje dine investeringer, kan du aftale med Lægernes Bank, at vi gør det for dig. Det kalder vi Porteføljepleje.  

Med Porteføljepleje placerer bankens investeringseksperter din formue i investeringsbeviser, fortrinsvis i Lægernes Invest, med udgangspunkt i dine ønsker til risiko og investeringshorisont. Det sikrer dig en fornuftig risikospredning og tæt overvågning af dine investeringer, uden at du selv skal gøre noget.

Vi investerer primært i investeringsforeningsbeviser og benytter samme investeringsproces som den, Lægernes Pension anvender. Det sikrer dig en professionel pleje og overvågning af investeringerne, stor spredning og lave omkostninger.

Du bestemmer selv rammerne
Når du vælger Porteføljepleje, laver vi en individuel investeringsaftale om pleje af dine investeringer, der tilgodeser dine ønsker til risiko, investeringshorisont og formål med investeringen - det kaldes din investeringsprofil. Med den aftale giver du banken fuldmagt til at investere og pleje din opsparing.

Din investeringsprofil laver du i netbanken. Det sker bl.a. ved, at du gennemfører en risikotest, der giver et overordnet billede af, hvordan du har det med risiko ved investeringer. Se hvordan du opretter Porteføljepleje i boksen til højre.

Du kan sagtens følge med 
Du har dit eget depot og kan følge med i alle køb og salg i netbanken. Handelsfondsnotaer sendes til din e-Boks, og hvert halve år får du udførlige afkastrapporter. 

I Lægernes Bank arbejder vi med denne investeringsstrategi, hvor idealvægte er udgangspunktet for fordelingen mellem aktier og obligationer:

Risikovillighed/

Tidshorisont

Lav risiko

Risikoscore 1-3

Mellem risiko

Risikoscore 4-7

Høj risiko

Risikoscore 8-10

0-2 år

Ingen investerings-

rådgivning

100 % kontant

Idealvægte

90 % obligationer

10 % aktier

Idealvægte

70 % obligationer

30 % aktier

3-8 år

Idealvægte

90 % obligationer

10 % aktier

Idealvægte

70 % obligationer

30 % aktier

Idealvægte

50 % obligationer

50 % aktier

Over 8 år

Idealvægte

70 % obligationer

30 % aktier

Idealvægte

50 % obligationer

50 % aktier

Idealvægte

30 % obligationer

70 % aktier

Følg dit afkast  
Ved at klikke på linket i den enkelte strategi i skemaet herover, kan du se en uddybende rapport fra Morningstar Danmark på investeringsstrategien. Rapporten viser også en oversigt over de historiske afkastudsving på den aktuelle porteføljesammensætning. Det kan være et godt redskab, når du skal vælge investeringsstrategi. Rapporterne opdateres hver måned.

Er midlerne investeret under virksomhedsordningen (VSO) benytter vi denne investeringsstrategi, hvor idealvægte er udgangspunktet for fordelingen mellem aktier og obligationer:

Risikovillighed/

Tidshorisont

Lav risiko

Risikoscore 1-3

Mellem risiko

Risikoscore 4-7

Høj risiko

Risikoscore 8-10

0-2 år

Ingen investerings-

rådgivning

100 % kontant

Idealvægte

90 % obligationer

10 % aktier

Idealvægte

70 % obligationer

30 % aktier

3-8 år

Idealvægte

90 % obligationer

10 % aktier

Idealvægte

70 % obligationer

30 % aktier

Idealvægte

50 % obligationer

50 % aktier

Over 8 år

Idealvægte

70 % obligationer

30 % aktier

Idealvægte

50 % obligationer

50 % aktier

Idealvægte

30 % obligationer

70 % aktier

Følg dit afkast
Ved at klikke på linket i den enkelte strategi i skemaet herover, kan du se en uddybende rapport fra Morningstar Danmark på investeringsstrategien. Rapporten viser også en oversigt over de historiske afkastudsving på den aktuelle porteføljesammensætning. Det kan være et godt redskab, når du skal vælge investeringsstrategi. Rapporterne opdateres hver måned.

Lægernes Bank samarbejder med Morningstar Danmark, der løbende analyserer på afkast, risiko og sammensætning i de enkelte investeringsstrategier.

Målsætningen i Porteføljepleje er at skabe et langsigtet merafkast gennem en dynamisk aktivsammensætning og udvælgelse af porteføljeforvaltere. Afkastet fra de forskellige investeringsstrategier i Porteføljepleje måles derfor i forhold til et strategisk benchmark og Morningstars kategoriportefølje.

Morningstar har kategoriseret de enkelte investeringsforeninger i porteføljen efter deres reelle porteføljeindhold. Med Morningstars kategoriportefølje bliver det således også muligt at sammenligne porteføljens afkast i forhold til en sammensætning af andre investeringsforeninger med tilsvarende investeringsunivers.

Ved at sammenholde strategiafkast med et strategisk benchmark og Morningstars kategoriportefølje kan man dels vurdere det opnåede afkast i forhold til en sammensætning af passive indeks (strategisk benchmark), dels om udvælgelsen af porteføljeforvalter har bidraget positivt i forhold til en sammensætning af andre investeringsforeninger med tilsvarende investeringsunivers.

Vær forberedt på kursudsving.

Porteføljepleje tager udgangspunkt i, at du som investor skal opnå et langsigtet godt afkast. På kort sigt skal du være indstillet på, at der helt sikkert vil forekomme kursudsving, der afviger fra det forventede afkast.

Nedenfor er vist et eksempel på de historiske afkastudsving i en investeringsstrategi med en porteføljesammensætning, der består af både aktier og obligationer. 

  

Porteføljens afkastudsving er vist på forskellige investeringsperioder. Søjlernes yderpunkter viser maksimums-/minimumsafkastet for investeringsperioden, de lyse streger angiver de enkelte periodeafkast, og den røde streg angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode. 

Som det fremgår af yderpunkterne, kan man opleve perioder med negative afkast. Det er vigtigt, at du på forhånd har kendskab til disse udsving, så du ikke bliver nervøs efter en dårlig periode. Vi ved, at der kommer dårlige år, vi ved bare ikke hvornår. Som det også fremgår, reduceres risikoen for permanent tab, jo længere tidshorisonten er. Det er derfor vigtigt, at du holder fast i den oprindelige aftalte investeringsstrategi, medmindre der er specielle forhold, der gør, at din investeringsprofil har ændret karakter.

Afhængigt af bankens forventninger til de finansielle markeder, kan banken i en periode vælge en højere eller lavere andel af aktier i forhold til investeringsstrategien.

På investeringstidspunktet gælder følgende taktiske rammer:

Overvægt Andelen af aktier er op til 10 % højere end idealvægten
Undervægt Andelen af aktier er op til 20 % lavere end idealvægten (kan dog aldrig være lavere end 0 %)
Neutralvægt Andelen af aktier følger idealvægten

Ud over at fokusere på en fornuftig spredning af værdipapirer og på, hvilke geografiske områder mv. investeringerne skal placeres i, er det også vigtigt at rebalancere sin portefølje. Rebalancering betyder, at din portefølje bringes i balance igen. Erfaringer viser, at risikoen på din portefølje mindskes, og afkastet øges over tid ved jævnligt at rebalancere. 

Som langsigtet investor bør du have en investeringsstrategi, der svarer til din investeringsprofil, dvs. at fordelingen mellem aktier og obligationer i din portefølje tager højde for både din risikovillighed og din tidshorisont.

Fordelingen ændres og derved også risikoen 
Fordelingen vil over tid ændre sig i porteføljen, fx pga. stigende eller faldende aktiemarkeder. Porteføljesammensætningen stemmer derfor ikke længere overens med udgangspunktet.

Hvis du ikke rebalancerer efter perioder med store udsving på aktiemarkederne, risikerer du at påtage dig enten for meget eller for lidt risiko i forhold til din langsigtede investeringsstrategi. Med andre ord betyder det, at du risikerer at gå glip af aktiegevinster, hvis aktierne stiger igen, og du har en for lille andel aktier i din portefølje. Eller at miste mere af din investering end tilsigtet, hvis aktierne falder, og du har en for stor andel aktier i din portefølje.

Løbende rebalancering 
Løbende rebalancering er en enkel og effektiv måde at optimere din porteføljes langsigtede afkast, samtidig med at risikoen styres. Det sikrer, at en del af gevinsten fra porteføljens mest stigende aktiver anbringes i de aktiver, der er steget knapt så meget, så den oprindelige aktivfordeling opretholdes. 

Porteføljepleje rebalancerer løbende 
Vælger du Porteføljepleje, sørger vi for, at dine investeringer løbende bliver rebalanceret i forhold til din valgte investeringsstrategi. Rebalanceringen sker løbende, fx ved geninvestering af udbytte og indbetalinger og efter perioder med større bevægelser på de finansielle markeder.

Du har mange fordele ved at lade banken tage sig af dine investeringer:

 • En individuel pleje af dine investeringer
 • Samme investeringsproces som i Lægernes Pension
 • Sikkerhed for at dine investeringer varetages af professionelle porteføljeforvaltere
 • Frihed for selv at skulle overvåge og tilpasse dine investeringer
 • Automatisk investering af indbetalinger og gen-investeringer af udbytter
 • Løbende rebalancering af dine investeringer
 • Spredning af investeringerne på flere typer af værdipapirer, hvilket minimerer din risiko
 • Lave omkostninger 
 • Ingen handelsomkostninger (kurtage) ved køb og salg
 • Stor gennemsigtighed
 • Individuelle depot- og afkastrapporter.