Politikker

Lægernes Pension og Lægernes Bank (koncernen) har vedtaget en fælles lønpolitik for medlemmer af bestyrelser og direktionen, ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på risikoprofilen (væsentlige risikotagere) og øvrige ansatte i koncernen. Bestyrelserne har defineret, hvilke personer der er væsentlige risikotagere. Lønpolitikken har til hensigt at fremme en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring i koncernen. Herudover skal politikken sikre, at koncernen har det nødvendige antal medarbejdere med den rette viden, faglige kompetencer og erfaring.

Politik godkendt af generalforsamlingen
Der udbetales ikke variable løndele til medlemmer af bestyrelser, direktion eller nogen anden ansat, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag. Der udbetales ikke fratrædelsesgodtgørelser ud over det, som den administrerende direktør skønner, at pensionskassen/banken er forpligtet til at udbetale. Bestyrelsernes honorering er fastsat af pensionskassens generalforsamling. Direktionens og aktuarens aflønning mv. er fastsat af den relevante bestyrelse. Øvrige medarbejderes aflønning er fastsat af direktionen. Udvalgte ansatte har forlængede opsigelsesvarsler. Der gælder ingen særlige regler for pensionering. I øvrigt følges reglerne i funktionærlovgivningen og i de kollektive overenskomster for finanssektoren.

Aflønningsudvalg
Koncernens aflønningsudvalg består af den samlede bestyrelse i pensionskassen. Udvalget skal forestå det forberedende arbejde for bestyrelsernes beslutninger vedrørende aflønning.

Vedtagelse og gennemgang af lønpolitikken
Den af bestyrelserne fastlagte lønpolitikken skal godkendes af generalforsamlingerne. Bestyrelserne skal mindst én gang om året gennemgå lønpolitikken med henblik på at tilpasse denne til pensionskassens og bankens udvikling. Bestyrelserne skal samtidig udpege koncernens væsentlige risikotagere.

Oplysnings- og indberetningsforpligtelse
Pensionskassen og banken skal én gang årligt i årsrapporterne, som er tilgængelige på koncernes hjemmeside, offentliggøre en række oplysninger vedrørende koncernens lønpolitik og -praksis. Lønpolitik er tilgængelig for de ansatte på koncernens intranet. Senest 1. maj hvert år indberettes antallet af personer til Finanstilsynet, der i det foregående regnskabsår, som led i deres ansættelse eller hverv som bestyrelsesmedlem i en af virksomhederne, har optjent en samlet løn inkl. pension, der overstiger et beløb svarende til 1. mio. euro.

Kontrol
Bestyrelserne har ansvaret for lønpolitikkens gennemførelse. Compliancefunktionen kontrollerer og rapportere årligt til bestyrelserne om, hvorvidt lønpolitikken er overholdt. Bestyrelserne fastlægger retningslinjer for kontrollen.

Medlemmer af bestyrelser, direktion, ansvarlige for nøglefunktioner og øvrige ansatte skal leve op til Finanstilsynets fit and proper krav på et højt niveau set i forhold til den funktion, som den pågældende udøver. Den pågældende person skal isoleret set være egnet og have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at udøve sit hverv eller varetage sin stilling. Vurderingen er individuel og skal tage udgangspunkt i personens hverv/stilling og under hensyntagen til det ansvar, der er forbundet dermed. Der er større krav til direktionsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer og nøglepersoner. Kompetencer kan være opnået på baggrund af den enkeltes uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller personlige erfaring. Tidligere erfaring med bestyrelses-/direktionsarbejde og ledelse generelt tillægges betydelig vægt ved vurdering af bestyrelse- og direktionsmedlemmernes kompetencer.

Det enkelte medlem af bestyrelse eller direktion skal afsætte den nødvendige tid til at kunne varetage sit hverv/stilling som bestyrelsesmedlem eller direktør på betryggende vis.

Bestyrelsesformanden i pensionskassen skal ordentligvis have en forsikringsmæssig/juridisk baggrund og er tillige formand for bestyrelsen i banken.

Det fremgår af pensionskassens vedtægter, at fire bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af pensionskassen (læger), tre bestyrelsesmedlemmer må ikke være læger og skal tilsammen have kendskab til forsikring, jura, regnskab, økonomi samt den finansielle sektor. Et af bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængig af pensionskassen og have kvalifikationer, erfaring og viden inden for regnskabsvæsen eller revision.

Rekrutteringen af nye medlemmer til bestyrelserne eller direktionen skal tiltrække kandidater med en bred vifte af kompetencer, baggrunde, viden og ressourcer, der modsvarer pensionskassen/bankens forretningsmodel og prioriteringer nu og i fremtidenden. Ved udpegningen af kandidater til bestyrelsen skal der lægges vægt på at sikre efterlevelse af konklusioner og evt. handlingsplaner fastlagt ved bestyrelsernes årlige selvevaluering.

Mangfoldighed og kollektiv viden
Der skal være passende diversitet i den enkelte afdelings, direktions og bestyrelses viden, kompetencer og erfaring, køn og alder, således at pensionskassen og banken drives effektivt samt ledes og overvåges på professionel vis. Mangfoldighed i bestyrelserne vil øge kvaliteten af arbejdet og samspillet i den enkelte bestyrelse, bl.a. gennem en forskelligartet tilgang til ledelsesmæssige opgaver.

Den samlede bestyrelse skal have tilstrækkelig kollektiv viden, faglige kompetencer og erfaring til at kunne forstå henholdsvis pensionskassens og bankens aktiviteter og de hermed forbundne risici. For at sikre den nødvendige kollektive viden skal hver bestyrelse tilsammen have relevante kvalifikationer, erfaring og viden om mindst:

 • finansmarkeder
 • forsikringsmarkeder (pensionskassen)
 • kreditområdet (banken)
 • forretningsstrategi og forretningsmodel
 • ledelsessystem (ledelseserfaring)
 • finansielle analyser
 • aktuarmæssige analyser (pensionskassen)
 • lovramme og- krav.

Bestyrelsens politik for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen er endvidere med til at sikre den bedst mulige mangfoldighed i bestyrelse og direktion.

Hæderlighed (proper)
De i politikken omfattede personer skal til enhver tid udvise hæderlighed. Ved vurderingen af en persons hæderlighed skal der ske en vurdering af den pågældende persons personlige adfærd og forretningsførelse samt ærlighed og finansiel soliditet.

Et medlem af bestyrelse eller direktion samt nøglepersoner skal have et tilstrækkeligt godt omdømme, integritet og uafhængighed for effektivt at kunne vurdere og anfægte afgørelser truffet af den daglige ledelse, og de skal til enhver tid overholde krav i FIL § 64, stk. 3, nr. 1-4. Personerne anses for at have et godt omdømme og opfylde kravet om hæderlighed, hvis ikke andet er påvist, og hvis der ikke er nogen grund til at nære tvivl om vedkommens gode omdømme. Hvis en persons personlige eller forretningsmæssige adfærd giver anledning til begrundet tvivl om den pågældendes evner til at sikre en sund og sikker ledelse af virksomheden eller sin stilling, anses personen for at have et dårligt omdømme. Det kan fx skyldes kriminelle overtrædelser eller andre lovovertræder, der har betydning for personens evne til at udføre sit hverv eller stilling på betryggende måde. I vurderingen indgår, om det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for efterfølgende misbrug af hvervet eller stillingen, eller om den pågældende har handlet på en så retsstridig og uetisk måde, at der er grundlag for at antage, at den pågældende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på betryggende vis. Der skal i vurderingen tages hensyn til alvoren af overtrædelsen, den tid, der er gået siden overtrædelsen, og personens opførsel i mellemtiden.

Hvis en direktør eller et bestyrelsesmedlem ikke opfylder betingelserne og ikke nedlægger sit hverv, kan Finanstilsynet påbyde den finansielle virksomhed at afsætte en direktør eller give et bestyrelsesmedlem et påbud.

Outsourcing
Vælger koncernen at outsource en nøglefunktion, skal der udpeges en person internt i koncernen, som har det overordnede ansvar for den outsourcede nøglefunktion, og samarbejdspartneren skal fit and proper vurderes på lige fod med andre nøglefunktioner. Den internt ansvarlige person skal have tilstrækkelig viden om og erfaring med den outsourcede nøglefunktion til at kunne forholde sig kritisk til samarbejdspartnerens præstation og resultater.

Procedure for vurdering
De nævnte krav skal være opfyldt, når vedkommende tiltræder stillingen og herefter løbende i hele perioden, hvor den pågældende bestrider hvervet eller stillingen.

Finanstilsynet foretager vurderingen af egnethed og hæderlighed for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt nøglepersoner . Personerne har efterfølgende selv ansvar for at give Finanstilsynet meddelelse, hvis deres oplyste forhold ændres. Bestyrelsesformanden foretager i forbindelse med udpegning af nye medlemmer en fit and proper vurdering af det nye medlem.

Bestyrelserne og direktionen skal løbende vurdere, om ændringer i pensionskassen eller bankens forretningsmodeller eller risikoprofiler giver anledning til at supplere deres samlede viden og faglige kompetencer. Det enkelte medlem af bestyrelser eller direktion har også pligt til løbende at vurdere, om vedkommende lever op til de individuelle krav, og om den pågældende har afsat tilstrækkelig tid til at udøve sit hverv eller varetage sin stilling i henhold til virksomhedens størrelse, organisation og kompleksitet. Mindst én gang årligt skal medlemmer af bestyrelser og direktion fit and proper vurderes.

Direktionen fit and proper vurderer øvrige ansatte, der ved ansættelse afleverer en straffeattest samt udfylder et skema om egnethed og hæderlighed. Bestyrelserne gennemgår årligt virksomhedernes organisation og ressourcer, og foretager en vurdering af, om virksomhederne har passende medarbejderressourcer, såvel hvad angår kompetencer som antal. Medarbejderne har selv ansvar for at give direktionen meddelelse om forhold, der kan have indflydelse på vurderingen af sin egnethed og hæderlighed.

Offentliggørelse
Koncernens politik for mangfoldighed i bestyrelsen skal offentliggøres på koncernens hjemmeside.

Introduktion og efteruddannelse for bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer modtager de nødvendige introduktions- og efteruddannelseskurser. Nye medlemmer skal modtage uddannelse i overensstemmelse med lovkrav herom. Koncernen benytter eksterne udbydere af uddannelse. Udover den lovpligtige uddannelse skal nye bestyrelsesmedlemmer som minimum modtage uddannelse om:

 • Pensionskassen og bankens:
  • mission, vision og værdier
  • strategi
  • forretningsmodeller
  • politikker
 • Bestyrelsens retningslinjer og rapportering til bestyrelsen
 • Bestyrelsernes ansvar og pligter, herunder krav i forretningsordner.

Det interne uddannelsesforløb tilbydes også til de eksisterende bestyrelsesmedlemmer.

Direktionen sikrer, at koncernen har de personalemæssige og økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at sikre den fornødne introduktion og efteruddannelse af medlemmer af bestyrelser og direktion. 

Medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i Lægernes Pension og Lægernes Bank kan via whistleblowerordningen indberette lovovertrædelser begået af virksomheden, medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere 
eller indberet her