Selskabsledelse

Pensionsmarkedsrådet afgav i 2004 en "Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner". Rapporten blev behandlet af bestyrelsen i efteråret 2004, og i årsrapporten for 2004 blev der givet en kort redegørelse for bestyrelsens behandling.

Økonomi- og erhvervsministeren har i 2006 opfordret pensionsbranchen til systematisk at forholde sig til anbefalingerne om god selskabsledelse ud fra "følg eller forklar"-princippet. Brancheorganisationen Forsikring & Pension har på den baggrund opfordret sine medlemmer til at følge princippet. Det indebærer, at i det omfang, der i den enkelte pensionsordning vælges andre løsninger end det, som Pensionsmarkedsrådet anbefalede, bør der redegøres for baggrunden herfor. Forklaringerne bør være tilgængelige ikke alene for medlemmerne, men også for offentligheden.

Lægernes Pension efterlever samtlige anbefalinger.

Komitéen for god Selskabsledelse har udarbejdet et sæt "Anbefalinger for god Selskabsledelse".

Finansrådets har udarbejdet et ledelseskodeks med anbefalinger til medlemsvirksomhederne.

Medlemsvirksomhederne i Finansrådet skal forholde sig til både Komitéens anbefalinger samt Finansrådets ledelseskodeks efter "følg eller forklar"-princippet. Det indebærer, at i det omfang der i Lægernes Bank vælges andre løsninger end det, som anbefales, skal der redegøres for baggrunden herfor.

God selskabsledelse

Lægernes Bank efterlever samtlige anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse, bortset fra nedenstående anbefalinger, hvor bestyrelsens holdning til de enkelte anbefalinger er knyttet i kursiv skrift:

1.1.3. Det anbefales, at selskabet offentliggør kvartalsrapporter.

Lægernes Bank offentliggør i henhold til gældende regnskabsregler en årsrapport og en halvårsrapport.

1.3.1. Det anbefales, at selskabet etablerer en beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg, der vedrører perioden fra bestyrelsen får begrundet formodning om, at et overtagelsestilbud vil blive fremsat. Beredskabsproceduren bør fastsætte, at bestyrelsen afholder sig fra uden generalforsamlingens godkendelse at imødegå et overtagelsesforsøg ved at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til overtagelsesforsøget.

Lægernes Bank er 100 pct. ejet af Lægernes Pension. Bestyrelsesformanden og næstformanden sidder begge tillige i bestyrelsen for Lægernes Pension. Bestyrelsen har derfor ikke fundet det relevant at etablere en beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg. 

3.1.4. Det anbefales, at selskabet i vedtægterne fastsætter en aldersgrænse for medlemmerne af bestyrelsen.

Bestyrelsen har ikke fastsat en aldersgrænse. Banken har i stedet og i lighed med Lægernes Pension indført en funktionstidsbegrænsning, hvorefter bestyrelsesmedlemmer vælges for to år af gangen, kan genvælges fire gange i umiddelbar forlængelse af hinanden og højst kan sidde i ti år i bestyrelsen.

3.1.5. Det anbefales, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling.

Valgperioden for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er i vedtægterne fastsat til 2 år med mulighed for genvalg 4 gange. Bestyrelsen vurderer, at valgordningen sikrer kontinuitet og stabilitet i bestyrelsesarbejdet.

3.2.1. Det anbefales, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, således at bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser. For at være uafhængig må den pågældende ikke:

 • være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af direktionen eller ledende medarbejder i selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab,
 • inden for de seneste 5 år have modtaget større vederlag fra selskabet/koncernen, et datterselskab eller et associeret selskab i anden egenskab end som medlem af bestyrelsen,
 • repræsentere en kontrollerende aktionærs interesser,
 • inden for det seneste år have haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab,
 • være eller inden for de seneste 3 år have været ansat eller partner hos ekstern revisor,
 • være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med selskabet,
 • have været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, eller
 • være i nær familie med personer, som ikke betragtes som uafhængige

Bestyrelsesformanden, næstformanden og et menigt bestyrelsesmedlem sidder tillige i bestyrelsen for Lægernes Pension og repræsenterer dermed en kontrollerende aktionærs interesser. Lægernes Bank er 100 pct. ejet af Lægernes Pension. Lægernes Pension har som medlemsejet pensionskasse og eneste aktionær en legitim interesse i, at banken drives i overensstemmelse med pensionskassens mission, vision og værdier.

3.4.1. Det anbefales, at selskabet på selskabets hjemmeside offentliggør:

 • ledelsesudvalgenes kommissorier,
 • udvalgenes væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i hvert udvalg, samt
 • navnene på medlemmerne af det enkelte ledelsesudvalg, herunder udvalgenes formænd, samt oplysning om, hvem der er de uafhængige medlemmer, og hvem der er medlemmer med særlige kvalifikationer.

Lægernes Bank har, hvor det er relevant, fælles udvalg med Lægernes Pension - eksempelvis - revisionsudvalg. Der orienteres herom i årsrapporten.

3.4.2. Det anbefales, at flertallet af et ledelsesudvalgs medlemmer er uafhængige.

Lægernes Bank har, hvor det er relevant, fælles udvalg med Lægernes Pension.

3.4.6. Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et nomineringsudvalg, der har bestyrelsesformanden som formand og som mindst har følgende forberedende opgaver:

 • beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen og til en given post, og angive hvilken tid, der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af posten samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i de to ledelsesorganer,
 • årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer,
 • årligt vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetence, viden og erfaring samt rapportere til bestyrelsen herom,
 • overveje forslag fra relevante personer, herunder aktionærer og medlemmer af bestyrelsen og direktionen, til kandidater til bestyrelsen og direktionen, og
 • foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, herunder forslag til konkrete ændringer.

Den samlede bestyrelse varetager de beskrevne opgaver.

Anbefalinger fra
Komitéen for
god Selskabsledelse

Finansrådets ledelseskodeks

Lægernes Bank efterlever samtlige anbefalinger i Finansrådets ledelseskodeks.

Finansrådets
ledelseskodeks