Bliver syg

Din pensionsordning dækker også, hvis du bliver syg eller invalid.

Lægernes Pension forsikrer din erhvervsevne som læge – og ikke blot din generelle erhvervsevne. Du bliver derfor ikke tvunget til at skifte erhverv, hvis du bliver invalid. Mister du din erhvervsevne som læge, har du ret til invalidepension – uanset om du har bevaret en erhvervsevne på et andet område end det lægelige.

Rammes du af sygdom og mister din arbejdsevne, tilbyder vi forskellige behandlingsmuligheder (fx til stresshåndtering og alkoholafvænning), der kan hjælpe dig til at genoptage dit arbejde.

De fleste medlemmer har desuden en forsikring mod udvalgte kritiske sygdomme. Du kan se, om du har forsikringen, i din pensionsoversigt.

Som medlem af Lægernes Pension er du omfattet af en invalidepension. Du kan få udbetalt invalidepension, hvis du gennem længere tid er så syg, at du ikke kan passe dit arbejde som læge. Din erhvervsevne som læge skal være nedsat til en tredjedel eller derunder.

Sådan søger du invalidepension
Du skal rekvirere et ansøgningsskema i Lægernes Pension. Udfyld skemaet, og returnér det til os sammen med en speciallægeerklæring fra din behandlende læge. Din ansøgning bliver herefter vurderet af Lægernes Pension og vores lægekonsulent.

Supplerende dækning hos AP Pension?
Hvis du har tegnet supplerende dækning ved invaliditet hos AP Pension, skal du ansøge om udbetaling hos dem.

Din pensionsordning i Lægernes Pension omfatter for de flestes vedkommende også en forsikringssum, som bliver udbetalt, hvis du bliver ramt af en alvorlig sygdom. Denne forsikring kaldes dækning ved udvalgte kritiske sygdomme.

Forsikringssummen udgør

-59 år

60-64 år

65-69 år

2005-2007

100.000 kr.

80.000 kr.

-

2008-2011

130.000 kr.

100.000 kr.

-

2012-2014

150.000 kr.

115.000 kr.

-

2015-

150.000 kr.

115.000 kr.

80.000 kr.

Jo ældre du bliver, jo større er risikoen for at blive ramt af en alvorlig sygdom. Derfor stiger forsikringspræmien også i takt med, at du bliver ældre.

Hvem er dækket af forsikringen?
Du er omfattet af dækningen, hvis du er under 70 år og din pensionsdækning som minimum bliver beregnet ud fra det almindelige medlemsbidrag til Lægernes Pension. Du kan se i din pensionsmeddelelse i Min pension, om du er omfattet af ordningen.

Hvis du får konstateret en af de udvalgte kritiske sygdomme, forsikringen dækker, skal du anmelde det til pensionskassen. Lægernes Pension har tilsluttet sig Sundhedsstyrelsens Kritisk Sygdom Informationsservice. Det betyder, at du automatisk får besked om forsikringen, hvis du får konstateret en af de kritiske sygdomme, som forsikringen dækker.

Du er ikke dækket, hvis du får udbetalt pension eller invalidepension, eller hvis du er hvilende medlem af Lægernes Pension.

Kritiske sygdomme diagnosticeret før 1. januar 2008 skal være anmeldt til pensionskassen senest tre måneder efter udløb af forsikringstiden, dvs. senest tre måneder efter at du er blevet alders-/invalidepensioneret eller er overgået til hvilende medlemskab. Du skal være opmærksom på, at krav ifølge denne forsikring forældes efter lovgivningens almindelige regler, herunder reglerne i forsikringsaftaleloven.

Bemærk, at betingelserne for dækning ved udvalgte kritiske sygdomme afhænger af, hvornår du blev syg.

Læs mere om betingelserne i pjecen Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme, som du finder nederst her på siden.

Lægernes Pension tilbyder et skattefrit tilskud til afvænning for alkoholmisbrug. Tilskuddet skal ikke betales tilbage senere.

Ansøgninger om tilskud behandles fortroligt, og hele sagsbehandlingen foregår i Lægernes Pensions eget regi. Samtidig er de betingelser, du skal opfylde for at opnå et skattefrit tilskud, relativt simple og ubureaukratiske. Det sikrer en hurtig behandling af ansøgningen.

For at få tilskud skal du have en skriftlig lægeerklæring på, at du har behov for afvænning. Desuden skal Lægernes Pensions lægekonsulent vurdere, at behandlingen med stor sandsynlighed vil gøre dig rask eller forhindre dig i at blive invalid.

Lægernes Pension stiller ikke krav til behandlingsformen, fordi der på alkoholområdet bruges en række forskellige anerkendte behandlingsmetoder, ofte i kombination. Behandlingsformen fastlægges i hvert tilfælde ud fra medlemmets individuelle behov. Det tilskud, Lægernes Pension kan give, kan dog maksimalt udgøre et beløb, der svarer til udgiften til en såkaldt Minnesota-kur.

Ordningen omfatter principielt alle medlemmer, der ikke er alderspensioneret, men retter sig først og fremmest mod medlemmer, der står over for at søge invalidepension, eller medlemmer, der allerede får invalidepension.

Hvis du har børn (gælder også adoptivbørn) på det tidspunkt, hvor du går på pension, har de ret til børnepension, indtil de fylder 21 år. Det gælder både, når du bliver alderspensioneret, og hvis du skal på invalidepension. Børnepensionen udgør 20 pct. af din alders- eller invalidepension (grundpension) pr. barn på første udbetalingstidspunkt.

Hvis du dør, før dine børn fylder 21 år, udbetaler Lægernes Pension børnepension til hvert barn, indtil de fylder 21 år. Børnepensionen udgør på første udbetalingstidspunkt 20 pct. af det, du ville have fået i invalidepension (grundpension).

Stedbørn har også ret til børnepension, hvis de er blevet forsørget af dig, inden de fyldte 18 år, og inden du fyldte 65 år. Stedbørn er din ægtefælles børn fra tidligere forhold. En ugift samlevers børn kan ikke få børnepension.

Er dine børn undfanget efter, at du er gået på pension, eller ved kunstig insemination efter din død, har de ikke ret til børnepension.

Som praktiserende læge har du mulighed for disse indtægtskilder, hvis du skulle blive syg:

  • Sygehjælp fra PLO’s Administrationsudvalg
  • Invalidepension fra Lægernes Pension
  • Offentlige sygedagpenge
  • Eventuel supplerende dækning
  • Eventuel førtidspension.

Hvilke ydelser, du kan få, afhænger af, hvor længe du er syg – se oversigten her på siden.

Sygehjælp fra PLO’s Administrationsudvalg
Læger, som virker eller har virket i almen praksis inden for overenskomst om almen praksis, er berettiget til ydelser fra Administrationsudvalget. Det betyder, at du i forbindelse med sygdom er berettiget til sygehjælp fra Administrationsudvalget

Du kan få information om sygehjælp fra Administrationsudvalget ved at kontakte Praktiserende Lægers Organisation, Administrationsudvalget, telefon 35 44 85 00.

Invalidepension fra Lægernes Pension
For at du kan få tilkendt invalidepension fra Lægernes Pension, skal din erhvervsevne som læge være nedsat til en tredjedel eller derunder, og sygdommen skal have varet – eller skønnes at ville vare – minimum seks måneder. Lægernes Pension begynder normalt at udbetale invalidepension, efter at du har fået sygehjælp fra Administrationsudvalget i 110 dage. Du kan få invalidepension, så længe din erhvervsevne er nedsat til en tredjedel eller derunder – eventuelt resten af livet.

Offentlige sygedagpenge
Ud over sygehjælp fra Administrationsudvalget og invalidepension fra Lægernes Pension kan du i forbindelse med sygdom være berettiget til offentlige sygedagpenge. Kontakt kommunen herom.

Basishonorar
Basishonoraret udbetales i hele sygdomsperioden, indtil du eventuelt sælger din praksis.

I skemaet kan du se eksempel på, hvordan udbetalingsforløbet kan se ud i en sygdomsperiode. Der kan blive tale om en væsentlig nedgang i din indtægt efter en sygdomsperiode på fx 54 uger. Herefter får du nemlig kun invalidepension fra Lægernes Pension eventuel anden supplerende pensionsdækning og eventuel førtidspension fra det offentlige.

Udbetaling ved sygdom som praktiserende læge

Periode

Udbetalinger

Når du er rask

Basishonorar

Ydelseshonorar

0-1 ugers sygdom

Basishonorar

1-2 ugers sygdom

Basishonorar

Sygehjælp fra Administrationsudvalget 1)

2-23 ugers sygdom

Basishonorar

Sygehjælp fra Administrationsudvalget 1)

Sygedagpenge fra det offentlige 2)

23-49 ugers sygdom

Basishonorar

Invalidepension fra Lægernes Pension 3)

Evt. sygehjælp fra Administrationsudvalget 4)

Sygedagpenge fra det offentlige 2)

49-54 ugers sygdom

Basishonorar 5)

Invalidepension fra Lægernes Pension 3)

Sygedagpenge fra det offentlige 2)

Efter 54 ugers sygdom

Invalidepension fra Lægernes Pension 3)

Evt. offentlig førtidspension

Evt. offentligt børnetilskud

1) Udgør i 2017 85 pct. af ydelseshonoraret.

2) Kan maksimalt udgøre 4.245 kr. pr. uge i 2017.

3) Skal tilkendes af Lægernes Pension.

4) Udbetalingen fra Lægernes Pension fratrækkes sygehjælpen.

5) Frem til salg af praksis 

Fordeling i pct. af diagnoser for medlemmer, der fik tildelt invalidepension i perioden 2001-2011. 

 Diagnose

Kvinder

Mænd
Psykiske lidelser 44,2 34,6
Svulster 21,7 16,3
Kredsløb 5,6 19,8
Bevægeapparat 9,1 10,2
Nervesystem 7,8 8,5
Læsioner 3,8 3,1
Åndedrætsorganer 0,5 1,7
Øvrige sygdomme 7,2 5,8
Alle årsager 100,0 100,0