Pensionsoversigt

Pensionsoversigten giver dig et overblik over, hvordan du er dækket i pensionskassen, når du går på alderspension, bliver syg eller dør. Du finder din pensionsoversigt i MIN PENSION.

Hvad får du udbetalt?

Første del af pensionsoversigten er den såkaldte pensionsmeddelelse. Pensionsmeddelelsen viser, hvad du og dine nærmeste kan forvente at få udbetalt i forbindelse med pensionering, invaliditet, sygdom eller død.

Pensionsmeddelelsen er et resultat af komplicerede beregninger, og du kan få mere at vide om oplysningerne i pjecerne nederst her på siden.

Hvad har du sparet op?

Den anden del af pensionsoversigten kalder vi pensionshensættelsen. Pensionshensættelsen er en opgørelse af, hvor meget du har opsparet i pensionskassen.

Så mens pensionsmeddelelsen beregner din fremtidige pension, ud fra hvad du forventes at have indbetalt, når du går på pension, er pensionshensættelsen et udtryk for den opsparede formue.

Totalt pensionsoverblik

Du kan få overblik over alle dine pensionskilder i Pensionsinfo.dk - det gælder også folkepension og ATP og de private pensionsordninger, du har.

Udbetaling af pension
Udbetalingerne består af et grundbeløb og tillæg. Den samlede pension er vist under ”Med tillæg” i oversigten. Tillægget til dine pensioner er ugaranteret og kan bestå af et pensionisttillæg fra egenkapitalen og et aldersafhængigt tillæg.

Grundbeløbet vil som hovedregel enten være uændret eller stige fra år til år. Stigningstakten afhænger dels af den grundlagsrente, der er anvendt ved pensionsberegningerne, dels af pensionskassens overskud. Grundlagsrenten er mellem -0,5 og 3 pct. For ordninger, der er etableret fra 1. juli 1999, for medlemmer, der i 2009, 2012 eller 2015 har valgt ny pensionsordning, og for pensionsstigninger fra og med 2000, anvendes pr. 1. januar 2017 en grundlagsrente på -0,50 pct., og pensionen fra disse ordninger er tilknyttet en betinget garanti. Det betyder, at pensionen kan nedsættes under særlige forhold. Fx hvis det viser sig, at medlemmerne lever meget længere end forventet, eller hvis renten i samfundet igennem flere år er lavere end forventet. Den øvrige del af pensionen er garanteret og kan ikke nedsættes. Dog kan visse gebyrer medføre nedsættelse af pensionen.

Hvis du får udbetalinger fra Administrationsudvalget under Praktiserende Lægers Organisation, fremgår disse ikke af oversigten.

Pensionisttillæg 
For at være sikker på at have råd til at betale de pensioner, der er stillet medlemmerne i udsigt, må pensionskassen have en egenkapital. Som pensionist kan du få udbetalt en del af egenkapitalen som tillæg til din pension (dog udbetales der ikke pensionisttillæg, hvis du har en ordning med garanti). Hermed kompenseres du for, at en del af pensionskassens formue holdes tilbage som egenkapital i stedet for at blive anvendt til bonus eller på anden måde til at forbedre eller sikre pensionerne.

Mens grundbeløbet enten slet ikke kan nedsættes eller kun kan nedsættes under særlige omstændigheder, kan pensionisttillægget forhøjes eller nedsættes eller eventuelt helt bortfalde, hvis pensionskassens reservesituation ændres, fx som følge af fald i aktiekurserne. Størrelsen af pensionisttillægget fremgår af nedenstående oversigt. 


Procentsats

Forventet 2020 og frem

13*

*) Pensionisttillæg bortfaldt 1. maj 2012 for garanterede ordninger, der ikke var omtegnet. Fra 2014 til 2016 blev der dog også udbetalt pensionisttillæg til garanterede ordninger uden gæld til egenkapitalen.   

Aldersafhængigt tillæg
Det valgfrie aldersafhængige tillæg gælder for ordninger og delordninger med betinget garanti. Der kan vælges mellem to typer aldersafhængigt tillæg, Standard og Stabil. Tillægget afhænger af pensionistens alder og er indregnet i beløbene for invalidepension, alderspension og ægtefælle-/samleverpension (hvor fødeåret er antaget at være det samme som medlemmets med mindre andet er oplyst). Der kan også udbetales aldersafhængigt tillæg i tilknytning til børnepension, men det vil afhænge af alderen for barnet. Størrelsen af tillægget kan beregnes i MIN PENSION under Udbetaling ved sygdom og Udbetaling ved død. Her er det også muligt at ændre alder på ægtefælle/samlever. Læs mere om tillæg i Vejledning - pensionsoversigt.

Kontorente og bonus 
Grundlagsrenten og rentebonustilskrivningen findes i oversigt 1 i pjecen "Vejledning - Pensionsoversigt". Der er også beregnet et udtryk for, hvor meget grundlagsrente og rente­bonus i alt har forøget pensionsmidlerne over det seneste år. Hertil kommer eventuelt risikobonus. Bonustilskrivningen sker i henhold til pensionskassens bonusregulativ.

Administration af pensionsordningen 
Til at betale for udgifterne til administration af pensionsordningen tages der som udgangspunkt en pct.andel af pensionsindbetalingerne. Derudover beregnes et gebyr på månedsbasis, både for hvilende og betalende ordninger og for pensionister og ikke-pensionerede. Størrelsen af pct.andel og gebyrerne fremgår af oversigt 4 i pjecen "Vejledning - Pensionsoversigt".

Der er løbende sparet op til de fremtidige administrationsudgifter. En del af denne opsparing frigives som pensionsbonus i takt med, at der udbetales pensioner. Pensionsbonus anvendes - ligesom andre former for bonus - først til at dække administrationsgebyrerne. Er bonus større end administrationsgebyrerne, går bonus til at forhøje grundpensionen. Er bonus ikke stor nok til at dække administrationsgebyrerne, vil grundpensionen dog ikke blive nedsat, men det manglende beløb vil blive trukket i bonus fremover.

Medlemsbidrag 
Medlemsbidraget fastsættes af generalforsamlingen eller af bestyrelsen. Pensionskassen forsøger at gruppere medlemmerne i større grupper efter typen af den lægelige beskæftigelse. Medlemsbidraget for de enkelte grupper fastsættes, så det så vidt muligt afspejler de pensionsindbetalinger, der foretages. Det er medlemsbidraget, der bruges i pensionsberegningerne. 

Pensionisttillægget  
Pensionisttillægget afhænger af, hvor stor egenkapitalen er, og om gruppen har gæld til egenkapitalen. Pensionisttillæggets størrelse de senere år fremgår af afsnittet om tillæg i pjecen. Pensionisttillæggene udbetales som tillæg til løbende udbetalinger, også i de tilfælde hvor en lille løbende pension bliver konverteret til et engangsbeløb. Der udbetales ikke pensionisttillæg til alderssum, ugiftesum, engangsydelse ved død, tilbagekøb og overførsler.

Pris for forsikring ved invaliditet 
I pensionsberegningerne er forudsat en pris for forsikringsdækningen ved invaliditet. Hvis færre end forventet skal have udbetalt invalidepension, kan prisen nedsættes i form af risikobonus. 

Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme 
Hvis du er omfattet af dækning ved udvalgte kritiske sygdomme, står det nederst på pensionsmeddelelsen efter størrelsen af det forventede medlemsbidrag. Husk at anmelde det til pensionskassen, hvis du får en af de omfattede sygdomme.

Forsikringsbetingelserne ved kritisk sygdom ændres hvert år. Betingelserne for dækning afhænger af, hvornår du blev syg.

Forudsætninger om forrentning 
Til brug ved prognoseberegningerne anvendes forudsætninger om blandt andet afkastet af forskellige aktiver, inflation og skattesatser. De anvendte forudsætninger fremgår af pjecen "Vejledning - Pensionsoversigt".

Garanteret grundlag Betinget grundlag
For medlemmer, der er optaget før 1. juli 1999, og som har bibeholdt gammel pensionsordning, indbetales pensionsbidraget til en ordning med garanteret grundlag. "Garanteret grundlag" betyder, at pensionstilsagnet ikke kan nedsættes. En del af pensionstilsagnet er dog omfattet af det betingede grundlag, idet stigninger i pensionsbidrag og bonus tilskrevet siden 2000 indbetales på det betingede grundlag. For medlemmer, der er optaget 1. juli 1999 eller senere, og for medlemmer, der i 2009, 2012 eller 2015 har valgt ny ordning, indbetales pensionsbidraget til en ordning med betinget grundlag. Ved "betinget grundlag" forstås, at pensionstilsagnet kan nedsættes, hvis renteniveauet varigt falder til et lavt niveau i en længere periode, eller hvis medlemmerne (i gennemsnit) lever længere end forudsat af pensionskassen.
Læs mere og hent dokumenter her