Sådan er du medlem

For at blive medlem af Lægernes Pension skal du være læge eller lægestuderende.

Du skal have autorisation som læge i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og samtidig være:

  • ansat i henhold til en af Lægeforeningen eller en af dens fraktioner eller anerkendte organisationer eller Foreningen af Danske Lægestuderende indgået kollektiv overenskomst eller aftale, der foreskriver pligt til medlemskab af Lægernes Pension.
  • ansat i stilling, hvor det af ansættelsesvilkårene fremgår, at lægen er forpligtet til medlemskab af pensionskassen, og at forpligtelsen hertil ikke kan ændres uden godkendelse af Lægernes Pension.
  • selvstændig erhvervsdrivende, som omfattes af kollektiv overenskomst, der foreskriver pligt til medlemskab af Lægernes Pension.
  • selvstændig erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, der foreskriver pligt til medlemskab af Lægernes Pension for at kunne udøve deres erhverv. 
  • ansat i et studierelevant arbejde, hvor der ikke indbetales til en anden obligatorisk pensionsordning.

Hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst, skal du være medlem af Lægernes Pension. Er du ansat på et hospital, indbetaler din arbejdsgiver det obligatoriske pensionsbidrag til Lægernes Pension.  

Mere om indbetaling

Hvis du er alment praktiserende læge, praktiserende øjenlæge eller praktiserende øre-, næse- og halslæge, skal du være medlem af Lægernes Pension. Hvis du har egen praksis, er det Regionernes Lønnings- og Takstnævn, som står for indbetalingerne.

Mere om indbetaling

Du kan godt være medlem af Lægernes Pension, selvom du ikke er ansat under en kollektiv overenskomst. Som selvstændig erhvervsdrivende - fx hvis du er fuldtidspraktiserende speciallæge eller har egen konsulentvirksomhed – kan du selv indbetale til Lægernes Pension, og hvis du er privatansat, fx i en medicinalvirksomhed, skal din arbejdsgiver være villig til at administrere indbetalingerne. Når du skal optages som privatansat eller selvstændig, kan det forudsætte, at du kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Mere om indbetaling

Når du er ansat som tjenestemand, optjener du pension i tjenestemandssystemet. Hvis du spørgsmål om din tjenstemandspension, skal du kontakte den region, du er ansat i. 

Obligatorisk bidrag til Lægernes Pension
Mange ansættelser som tjenestemand har siden 1990 haft en supplerende obligatorisk bidragsbetaling fra arbejdsgiveren til Lægernes Pension. Vær opmærksom på, at det medlemsbidrag, der er tilknyttet en supplerende obligatorisk indbetaling, er under den grænse, der berettiger til dækning ved visse kritiske sygdomme i Lægernes Pension.

Udenlandske læger med tidsbegrænset autorisation kan blive medlemmer af Lægernes Pension, men uden dækning ved død og invaliditet. I tilfælde af død og invaliditet anvendes det opsparede indestående til køb af løbende pension i Lægernes Pension.

Hvis tidsbegrænsningen på din autorisation bortfalder, eller hvis du ønsker at gå på alderspension, overgår du til normalt medlemskab af Lægernes Pension. Indeståendet anvendes som indskud til forhøjelse af dine pensionsrettigheder.

Hvis du ikke er dansk statsborger og varigt bosætter dig i udlandet, har du mulighed for at få ophævet og udbetalt den opsparede værdi af pensionen i Lægernes Pension. Der skal ved udbetalingen betales en afgift på 60 pct. til staten.

Du bliver automatisk medlem af Lægernes Pension, hvis du arbejder som lægestuderende under en kollektiv overenskomst indgået af FADL.

Du kan også blive medlem af Lægernes Pension, hvis du har studierelevant arbejde, hvor der ikke indbetales til en anden obligatorisk pensionsordning.

Læs mere om dit medlemskab
som studerende
 

Selvom du ikke indbetaler bidrag som led i en kollektiv overenskomst eller aftale, kan du godt optages – eller genoptages – som medlem af Lægernes Pension. Det gælder både, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, og hvis du er privat ansat.

Selvstændig erhvervsdrivende
En selvstændig erhvervsdrivende læge er en læge, som er

  • fuldtidspraktiserende speciallæge
  • overlæge, der har en praksis ved siden af sin hospitalsansættelse
  • læge med egen konsulentvirksomhed uden egentlig lægegerning – fx rådgivning, undervisning eller foredragsvirksomhed.

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du indbetale fra 6.000 kr. pr. kvartal op til 100 pct. af det ordinære medlemsbidrag. Du kan forhøje bidragsindbetalingen op til det ordinære medlemsbidrag, hvis du afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Du kan se en oversigt over de ordinære bidrag her Hvor stort er mit medlemsbidrag?

Hvis du vælger selv at indbetale til Lægernes Pension, og den årlige indbetaling  udgør mere end 56.100 kr. (2023) og 58.100 (2024), skal du være opmærksom på, at det kan få nogle skattemæssige konsekvenser, hvis indbetalingerne til Lægernes Pension ophører eller nedsættes, inden der har været indbetalt i en samlet periode på ti år (både egne og arbejdsgivers indbetalinger).

Privat ansat
Som privat ansat læge kan du optages som individuelt medlem af Lægernes Pension, hvis din arbejdsgiver er villig til at indgå en aftale om bidragsbetaling til Lægernes Pension, og du afgiver helbredsoplysninger. Arbejdsgiveren behøver ikke at bidrage til betalingen, men kan nøjes med at indbetale bidragene for dig.

Du kan fx godt optages som privat ansat i Lægernes Pension, hvis du er:

  • tjenestemandsansat afdelingslæge uden bidragsindbetaling til Lægernes Pension, hvis hospitalet er villigt til at indbetale bidragene
  • ansat i en privat virksomhed, hvis arbejdsgiveren er villig til at indbetale bidragene.

Hvis du er privat ansat, kan du indbetale fra 2.000 kr. ekskl. arbejdsmarkedsbidrag pr. måned op til maksimalt 20 pct. af lønnen før indbetaling bidrag til pension.

Medlemsbidraget, som pensionsdækningen beregnes ud fra, kan aldrig udgøre mere end 20 pct. af lønnen, dog maksimalt to gange medlemsbidraget for overenskomstansatte overlæger. Medlemsbidraget for overenskomstansatte overlæger udgør 155 pct. af det ordinære bidrag fra alder 41. På grund af forsikringsrisikoen på det enkelte medlem, kan der dog være tilfælde afhængig af alder og ordning, hvor der ikke kan indbetales op til denne grænse.

Mere om indbetaling