Sådan sker indbetalingen

Indbetalingerne til Lægernes Pension kaldes for dit pensionsbidrag og sker som regel automatisk. Det afhænger dog af din ansættelsesform.

Ansat under kollektiv overenskomst

Hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst, er det obligatorisk at betale bidrag til Lægernes Pension, og vi modtager automatisk pensionsbidrag for dig.

Det gælder fx, hvis du er reservelæge, 1. reservelæge, overenskomstansat afdelings- eller overlæge, og i mange tilfælde også, hvis du er tjenestemand. For tjenestemænd er der tale om en supplerende indbetaling ved siden af den pension, tjenestemændene optjener i tjenestemandssystemet.

Herudover kan du, som supplement til den obligatoriske indbetaling, i de fleste tilfælde indbetale privat op til opfyldningsfradraget. Du har også mulighed for at indbetale til en ekstra livrente.

Praktiserende læge eller speciallæge

Hvis du er alment praktiserende læge eller praktiserende øjenlæge eller øre-, næse-, og halslæge, er pensionsbidraget også obligatorisk. I de tilfælde er det regionerne, der indbetaler pensionsbidraget, og du skal ikke foretage dig noget.

Herudover kan du, som supplement til den obligatoriske indbetaling, i de fleste tilfælde indbetale privat op til opfyldningsfradraget. Du har også mulighed for at indbetale til en ekstra livrente.

Anden form for ansættelse

Du kan godt indbetale til en pensionsordning i Lægernes Pension, selv om du har en anden form for ansættelse.

Skift af job

Fortæl os, hvis du skifter job. Det kan nemlig få betydning for din pensionsordning og for, hvordan du er dækket.

Medlemsbidraget er det beløb, som medlemmernes pensionsdækning skal beregnes ud fra. Det ændres som regel hvert år og er forskelligt i de forskellige medlemsgrupper, så det så vidt muligt afspejler de pensionsindbetalinger, der foretages. Det pensionsbidrag, du indbetaler af din løn, er typisk ikke identisk med medlemsbidraget, da medlemsbidraget beregnes ud fra en forventet anciennitet og er fastsat med et til to års forsinkelse. Det forventede medlemsbidrag fremgår af pensionsoversigten og i oversigten Medlemsbidrag nedenfor. I MIN PENSION under Indbetalinger vises, om der er indbetalt mere eller mindre end det fastsatte medlemsbidrag. Forskellen bliver udlignet ved op- eller nedskrivninger af pensionen. 

Medlemsbidraget fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra Lægernes Pensions bestyrelse. Reguleringen af medlemsbidraget sker i overensstemmelse med udviklingen i de overenskomstmæssige pensionsbidrag og i lønnen siden sidste regulering. 

Medlemsgruppe

Bidrag i 2018

Bidrag i 2019

Sygehuslæger

(medlemmer, der ikke er alment praktiserede læger, praktiserende øjenlæger eller praktiserende øre-, næse- og halslæger)

  

Hvis det er arbejdsgiveren, der indbetaler pensionsbidrag, fratrækker Lægernes Pension arbejdsmarkedsbidraget og indbetaler det til Skat.

61.164 kr. indtil 32 år

 

67.812 kr. fra 33 til 34 år


76.788 kr. fra 35 til 38 år


89.628 kr. fra 39 år og til pensioneringen.


62.064 kr. indtil 32 år

68.796 kr. fra 33 til 34 år


77.904 kr. fra 35 til 38 år


90.936 kr. fra 39 år og til pensioneringen

Alment praktiserede læger, praktiserende øjenlæger og praktiserende øre-, næse- og halslæger

Disse medlemmer skal selv indbetale arbejdsmarkedsbidrag af medlemsbidraget. Medlemsbidraget er derfor nedsat svarende til arbejdsmarkedsbidraget, som udgør 8 pct.

  

En række af disse medlemmer har tidligere valgt at bibeholde medlemsbidraget for medlemmer, der ikke er i praksis. For denne gruppe udgør medlemsbidraget derfor 82.458 kr. i 2018 og 83.661 kr. i 2019.

56.271 kr. indtil 32 år


62.387 kr. fra 33 til 34 år


70.645 kr. fra 35 til 38 år


83.164 kr. fra 39 til 46 år


114.452 kr. fra 47 år til pensioneringen

57.099 kr. indtil 32 år


63.292 kr. fra 33 til 34 år


71.672 kr. fra 35 til 38 år


83.860 kr. fra 39 til 46 år


115.412 kr. fra 47 år til pensioneringen

Selvbetalere og individuelt optagne selvstændige erhvervsdrivende

Disse medlemmer skal selv indbetale arbejdsmarkedsbidrag af medlemsbidraget. Medlemsbidraget er derfor nedsat svarende til arbejdsmarkedsbidraget, som udgør 8 pct.

 

Disse medlemmer kan aftale et lavere medlemsbidrag. Hvis bidraget nedsættes, bliver pensionsdækningen tilsvarende nedsat.

56.271 kr. indtil 32 år


62.387 kr. fra 33 til 34 år


70.645 kr. fra 35 til 38 år


82.458 kr. fra 39 år til pensioneringen

57.099 kr. indtil 32 år


63.292 kr. fra 33 til 34 år


71.672 kr. fra 35 til 38 år


83.661 kr. fra 39 år til pensioneringen

Højere medlemsbidrag 
Ifølge vedtægterne kan bestyrelsen fastsætte et højere medlemsbidrag, hvis en overenskomst fastsætter højere pensionsbidrag end det medlemsbidrag, der er vedtaget på generalforsamlingen. I disse tilfælde stiger medlemsbidraget, til det omtrent er lige så højt som pensionsbidraget, og medlemmets pension stiger tilsvarende. Fx er pensionsbidraget for overenskomstansatte overlæger 155 pct. af det almindelige medlemsbidrag, mens det for afdelingslæger og kommunallæger er 133 pct. af det almindelige medlemsbidrag.

Lavere medlemsbidrag
Omvendt tillader vedtægterne også, at bestyrelsen kan fastsætte et lavere medlemsbidrag. Det kan ske, hvis overenskomsten fastsætter et lavere pensionsbidrag end det, der er vedtaget på generalforsamlingen. I de tilfælde bliver medlemmernes pension lavere. Det gælder fx læger, der er ansat som tjenestemænd, men indbetaler til en supplerende pensionsordning i Lægernes Pension.

Indbetalingen er fuldt fradragsberettiget i din personlige indkomst. Hvis din arbejdsgiver indbetaler bidraget, trækker arbejdsgiveren bidraget fra din skattepligtige indkomst, inden din løn bliver indberettet til Skat. Derfor skal du ikke angive pensionsbidraget på selvangivelsen. Alle skal betale arbejdsmarkedsbidrag af deres bruttoindtægt. Det gælder også den del, der går til pensionsbidrag. Lægernes Pension fratrækker arbejdsmarkedsbidrag, når vi modtager indbetalingen.

Hvis indbetalingerne til Lægernes Pension stopper – fx hvis du holder orlov eller får et nyt job, hvor det ikke er obligatorisk, at der indbetales til Lægernes Pension ­–  skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning.

Det har stor betydning for valget, hvor længe du regner med, at det vil vare, før der igen bliver indbetalt til din ordning.

Læs her om dine muligheder

For privatansatte læger gælder særlige regler. Når læger ansættes uden for det kollektive overenskomstområde, kan der indgås en aftale om pensionsindbetalinger, hvis bidragsbetalingen sker via arbejdsgiver. Det kan aftales, at op til 20 pct. af lønnen indbetales til pension. Medlemsbidraget, som pensionsdækningen beregnes ud fra, kan dog højst udgøre det dobbelte af medlemsbidraget for overenskomstansatte overlæger. Overskydende bidrag vil indgå som en årlig opskrivning af pensionsdækningen.

Hvis din praksis er et anpartsselskab, kan du som ansat i anpartsselskabet have mulighed for at betragte bidragsindbetalingerne som arbejdsgiverindbetalinger. Det kan have visse fordele, som du bør tale med din revisor om.

Vælger du at overgå til arbejdsgiverindbetaling af medlemsbidraget, skal du eller din revisor meddele det skriftligt til Lægernes Pension. Vi skal have oplyst ApS’ets navn, adresse og CVR nr. samt datoen for, hvornår ændringen skal træde i kraft. Det kan dog tidligst ske fra 1. januar i indeværende år. Derudover skal du være opmærksom på følgende forhold:

  • Lægernes Pension er forpligtet til at betale arbejdsmarkedsbidrag. Fra RLTN modtager vi indbetalinger uden arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsmarkedsbidragene skal din praksis betale. Du vil få tilsendt girokort på beløbene. Det skyldes, at RLTN ikke har mulighed for at opkræve ar-bejdsmarkedsbidrag.
  • Din personlige fradragsret for indbetalingerne bortfalder, og vi sender dig en bekræftelse på, at indbetalingerne fremover vil blive indberettet til Skat som arbejdsgiverindbetalinger.

Hvis du indbetaler pensionsbidrag fra Grønland, har du fra 2017 ikke længere fradrag for dine indbetalinger. Til gengæld er udbetalingerne skattefri.

Læs reglerne her