Sådan sker indbetalingen

Indbetalingerne til Lægernes Pension kaldes for dit pensionsbidrag og sker som regel automatisk. Det afhænger dog af din ansættelsesform.

Ansat under kollektiv overenskomst

Hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst, er det obligatorisk at betale bidrag til Lægernes Pension, og vi modtager automatisk pensionsbidrag for dig.

Det gælder fx, hvis du er reservelæge, 1. reservelæge, overenskomstansat afdelings- eller overlæge, og i mange tilfælde også, hvis du er tjenestemand. For tjenestemænd er der tale om en supplerende indbetaling ved siden af den pension, tjenestemændene optjener i tjenestemandssystemet.

Herudover kan du, som supplement til den obligatoriske indbetaling, i de fleste tilfælde indbetale privat op til opfyldningsfradraget. Du har også mulighed for at indbetale til en Supplerende Livrente.

Praktiserende læge eller speciallæge

Hvis du er alment praktiserende læge eller praktiserende øjenlæge eller øre-, næse-, og halslæge, er pensionsbidraget også obligatorisk. I de tilfælde er det regionerne, der indbetaler pensionsbidraget, og du skal ikke foretage dig noget.

Herudover kan du, som supplement til den obligatoriske indbetaling, i de fleste tilfælde indbetale privat op til opfyldningsfradraget. Du har også mulighed for at indbetale til en Supplerende Livrente.

Anden form for ansættelse

Du kan godt indbetale til en pensionsordning i Lægernes Pension, selv om du har en anden form for ansættelse.

Skift af job

Fortæl os, hvis du skifter job. Det kan nemlig få betydning for din pensionsordning og for, hvordan du er dækket.

Medlemsbidraget er det beløb, som medlemmernes pensionsdækning skal beregnes ud fra. Det ændres som regel hvert år og er forskelligt i de forskellige medlemsgrupper, så det så vidt muligt afspejler de pensionsindbetalinger, der foretages. Det pensionsbidrag, du indbetaler af din løn, er typisk ikke identisk med medlemsbidraget, da medlemsbidraget beregnes ud fra en forventet anciennitet og er fastsat med et til to års forsinkelse. Det forventede medlemsbidrag fremgår af pensionsoversigten og i oversigten Medlemsbidrag nedenfor. I MIN PENSION under Indbetalinger vises, om der er indbetalt mere eller mindre end det fastsatte medlemsbidrag. Forskellen bliver udlignet ved op- eller nedskrivninger af pensionen. 

Medlemsbidraget fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra Lægernes Pensions bestyrelse. Reguleringen af medlemsbidraget sker i overensstemmelse med udviklingen i de overenskomstmæssige pensionsbidrag og i lønnen siden sidste regulering. 

Indbetalingen er fuldt fradragsberettiget i din personlige indkomst. Hvis din arbejdsgiver indbetaler bidraget, trækker arbejdsgiveren bidraget fra din skattepligtige indkomst, inden din løn bliver indberettet til Skat. Derfor skal du ikke angive pensionsbidraget på selvangivelsen. Alle skal betale arbejdsmarkedsbidrag af deres bruttoindtægt. Det gælder også den del, der går til pensionsbidrag. Lægernes Pension fratrækker arbejdsmarkedsbidrag, når vi modtager indbetalingen.

Hvis indbetalingerne til Lægernes Pension stopper – fx hvis du holder orlov eller får et nyt job, hvor det ikke er obligatorisk, at der indbetales til Lægernes Pension ­–  skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning.

Det har stor betydning for valget, hvor længe du regner med, at det vil vare, før der igen bliver indbetalt til din ordning.

Læs her om dine muligheder

For privatansatte læger gælder særlige regler. Når læger ansættes uden for det kollektive overenskomstområde, kan der indgås en aftale om pensionsindbetalinger, hvis bidragsbetalingen sker via arbejdsgiver. Det kan aftales, at op til 20 pct. af lønnen indbetales til pension. Medlemsbidraget, som pensionsdækningen beregnes ud fra, kan dog højst udgøre det dobbelte af medlemsbidraget for overenskomstansatte overlæger. Overskydende bidrag vil indgå som en årlig opskrivning af pensionsdækningen.

Hvis din praksis er et anpartsselskab, kan du som ansat i anpartsselskabet have mulighed for at betragte bidragsindbetalingerne som arbejdsgiverindbetalinger. Det kan have visse fordele, som du bør tale med din revisor om.

Vælger du at overgå til arbejdsgiverindbetaling af medlemsbidraget, skal du eller din revisor meddele det skriftligt til Lægernes Pension. Vi skal have oplyst ApS’ets navn, adresse og CVR nr. samt datoen for, hvornår ændringen skal træde i kraft. Det kan dog tidligst ske fra 1. januar i indeværende år. Derudover skal du være opmærksom på følgende forhold:

  • Lægernes Pension er forpligtet til at betale arbejdsmarkedsbidrag. Fra RLTN modtager vi indbetalinger uden arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsmarkedsbidragene skal din praksis betale. Du vil få tilsendt girokort på beløbene. Det skyldes, at RLTN ikke har mulighed for at opkræve ar-bejdsmarkedsbidrag.
  • Din personlige fradragsret for indbetalingerne bortfalder, og vi sender dig en bekræftelse på, at indbetalingerne fremover vil blive indberettet til Skat som arbejdsgiverindbetalinger.

Hvis du indbetaler pensionsbidrag fra Grønland, har du fra 2017 ikke længere fradrag for dine indbetalinger. Til gengæld er udbetalingerne skattefri.

Læs reglerne her

Læs mere og hent dokumenter her