Ved dødsfald

Din pensionsordning i Lægernes Pension kan også sikre dine efterladte.

Hvordan dine efterladte er sikret afhænger af, hvilken pensionsordning du har:

  1. Ved pensionsordning 1, får din pensionsberettigede ægtefælle eller samlever udbetalt en livsvarig ægtefælle- eller samleverpension.
  2. Ved pensionsordning 2, kan der udbetales et engangsbeløb til dine efterladte, hvis du dør, inden du fylder 67 år, og før du går på alderspension.
  3. Ved pensionsordning 3, får din pensionsberettigede ægtefælle eller samlever udbetalt en 10-årig ægtefælle- eller samleverpension.

Du kan se, hvor meget der vil blive udbetalt i Min pension. Er din pensionsordning med ægtefælle-/samleverpension, kan din ægtefælle vælge et aldersafhængigt tillæg oveni grundbeløbet ved din død. Det kan du læse mere om herunder.

Flere penge til dine efterladte
Vil du gerne sikre dine efterladte yderligere, kan du tegne en gruppelivsforsikring gennem Lægeforeningen, som Lægernes Pension samarbejder med. Gruppelivsforsikringen udbetaler en sum til dine efterladte, hvis du dør, inden du fylder 70 år.

Med ægtefællepension
Pensionsordning 1 og 3 indeholder også en pension til din ægtefælle eller samlever, når du dør.

  • I ordning 1 bliver pensionen udbetalt løbende til din ægtefælle eller samlever fra din død, og så længe han eller hun lever. Du betaler selv for ægtefælle-/samleverpensionen, og pengene tages af din pension og invalidepension, som bliver 18 pct. mindre. Du bør derfor ikke vælge en ordning med ægtefællepension, hvis du er enlig. 
  • I ordning 3 bliver pensionen udbetalt løbende til din ægtefælle eller samlever i 10 år fra din død. Du betaler selv for ægtefælle-/samleverpensionen, og pengene tages af din pension og invalidepension, som bliver 11 pct. mindre. Du bør derfor ikke vælge en ordning med ægtefællepension, hvis du er enlig.

Din ægtefælle kan vælge et aldersafhængigt tillæg oveni grundbeløbet ved din død. Hertil kommer pensionisttillægget på 13 pct. (2017) for ordninger med betinget garanti og garanterede ordninger, hvis de tilhører grupper, der ikke har betydelig gæld til egenkapitalen. Pensionisttillægget beregnes af både grundbeløb og aldersafhængigt tillæg. Du kan se størrelsen af dit grundbeløb og pensionisttillæg i Min pension. Størrelsen af det aldersafhængige tillæg finder du her:  

aldersafhængige
tillæg

Uden ægtefællepension
Pensionsordning 2 er uden pension til din ægtefælle/samlever, men indeholder et engangsbeløb til dine efterladte, hvis du dør, inden du fylder 67 år, og før du går på pension.

Din egen pension og invalidepension bliver højere, når du vælger denne ordning, fordi der ikke skal sættes penge af til pension til din ægtefælle eller samlever.

Ordningen er ikke kun til enlige, men kan også være relevant, hvis du er gift eller samlevende og mener, at engangsydelsen ved død er tilstrækkelig til at sikre dine efterladte økonomisk. Den kan også være relevant for dig, hvis betingelserne for udbetaling af samleverpension ikke er opfyldt.

Valg af ordning 
Når du bliver medlem af Lægernes Pension, skal du vælge ordning. Hvis du intet gør, får du som udgangspunkt ordning 3.

Du har mulighed for at skifte ordning, hvis du endnu ikke er fyldt 65 år.

Hvis du har børn (gælder også adoptivbørn) på det tidspunkt, hvor du går på pension, har de ret til børnepension indtil de fylder 21 år. Det gælder både, når du bliver pensioneret pga. alder, og hvis du skal på invalidepension. Børnepensionen udgør 20 pct. af din grundpension pr. barn på første udbetalingstidspunkt.

Hvis du dør, før dine børn fylder 21 år, udbetaler Lægernes Pension børnepension til hvert barn, indtil de fylder 21 år. Børnepensionen udgør på første udbetalingstidspunkt 20 pct. af det, du ville have fået i invalidepension (grundpension).

Stedbørn har også ret til børnepension, hvis de er blevet forsørget af dig, inden de fyldte 18 år, og inden du fyldte 65 år. Stedbørn er din ægtefælles børn fra tidligere forhold. En ugift samlevers børn kan ikke få børnepension.

Er dine børn undfanget efter, at du er gået på pension, eller ved kunstig insemination efter din død, har de ikke ret til børnepension.

Er du under 65 år, har du mulighed for at skifte til en pensionsordning uden ægtefællepension, hvis din ægtefælle dør.

Mere om skift
af ordning